افتتاح نمایشتاه ع س شهرمشهد در مررا

افتتاح نمایشتاه ع س های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 م। نمایشماه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا افتالاا می نماید। در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه Hypه در Hypogeums میدان सेंट फ्रांसिस

गीत और वीडियो की तस्वीरें این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 30 م।, با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید।

शेयर