افتتاح انجمن معالعات جوامع فارسی زبان و بر زاری همایش ایران شناسی در شهر رم

افتتاح انجمن معالعات جوامع فارسی زبان و بر زاری همایش "تنوع دینی در ارران پیشا نوین" در دانشگاه ساپینزا

"آیین گشایش شعبه مدیترانه انجمن م العات جوامع فارسی زبان و روز پنجمنبه هفتم آذرماه 1398 ، در دانشگاماماما" के लिए " هم زمان با آیین گشایش این انجمن, نشستی با عنوان "تنوع دینی در ایران پیشا نوین" نیز, در نخستین دور سلسله نشست های "گفتمان با ساپینزا; نگاهی فراتر از آن", به میزبانی دانشگاه Sapienza شهر رم برگزار گردید।

शेयर