مقدمه:

کشور ایتالیا در الیه مقا تع تحصیلی دانشجو می پذیرد। این زشور یکی از نتستین مقاصد دانشجویان ایرانی است। تح تیل در ایتالیا امتیاز و صاستی هایی دارد ده در تجربه ، با گذر زمان دشکار می گردد। به اشتراک گذاری این تجربیات و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در این خصوص, چشم انداز این تجربه را روشن تر; علاقه مندان را آگاه تر; تصمیم گیری و برنامه ریزی را آسان تر; و در صورت تمایل به پیمودن این راه; مسیر عملی ساختن آن را هموارتر می سازد।

[rtbs नाम = "छात्र"]

1- Xیا ایتالیا آ انتشاب رشته / شهر / دانشهاه
در گام نخست; باید بر مبنای متغیرهایی نظیر رشته تحصیلی و زبان ارایه دروس (ایتالیایی یا انگلیسی); دانشگاه های ارایه کننده; شرایط زندگی در شهرهایی که دانشگاه ها در آن ها واقع اند; شهریه و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی پیش بینی شده و متخصیرهای شظی نریر نیاز به دار دانشجویی (20 ساعت در هفته) و امکانغ آن در شهرهای مختلف ه به نایل غردد

برای نایی با دانشهاه های ارایه اننده رشته تحصیلی مورد نظر ، می توانیی به یکی از دو साबरइन्स یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعه نمایید।

با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه مورد نظر, و جست و جوی رشته انتخابی; می توان با شرح دروس; تقویم آموزشی سالیانه; نحوه ثیت نام در آن رشته و آزمون های ورودی; شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی (در صورت وجود); آیین نامه موزشی و انطبا؛ی ن و دیطر اگلاعات نظیر زبان ارایه دروس و .. آشنا گردید

رتبه بین المللی دانشهاه مورد نظر ؛ و دانشوده ارایه اننده رشته انتخابب را نیز می توان با مراجعه به ی ی ی ی http://www.shanghairanking.com تعیین نمود।

پیشنهاد می پردد ه از اعتبار مدرگ دانشواه مورد نظر برای وزارت علوم تحبیقات و فناوری ؛ و نحوه معادل سابام محاه مهريب گایساه اطلاع رسانی اینترنتی وزارت علوم ت تحقیقات و فناوری ج.ا.ایران امینان حاصل نمایید।

برای ارلاع از هزینه های زندگی در شهر مورد نظر می توانید به پایگاه طلاع رسانی اینترنتی مسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) مراجعه نموده و و با جست و جوی هلید واژه औसत मासिक खर्च

همخصنین ر در صوه هزینه مسکن نیز ان می توانید با مراجعه به یکی از یااگاه های اینترنتی جست جوی جوی مم https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it و… هزینه های ماهیانه سنونت در شهر مورد نظر را ارزیابی نمایید।

علاوه بر این ص در بورتی به برای رشته مورد نظر در دانشگاه انتخابی ، کمک هزینه دانشگاهی پیش بینی ن بربی ن نرد ب انجمن ملی ارگان های حقوق تحصیل دانش (اهی (ANDISU) , عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته; و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز; زمان و نحوه ثبت نام; رقم کمک هزینه تحصیلی و جدول زمان بندی اعطاء آن; شرایط حفظ آن; نحوه واگذاری ووابهاه های دانشجویی و… در استان مربوطه مطلع وردید।

2- شیش از سفر به ایتالیا

زبان تحصیل

در مام بعد گ در موز زبانی مه با من قآد ادامه تحصیل دارید م

• اگر این زبان انیلیسی است ر در یالب دانشباه های ایتالیا باید یکی از ممارک IELTS - 6 EF TOEFLE - 78 F TOLIMO - 600 - TOLIMO -

• ا •ر این زبان ایتالیایی است باید یواهی نامه موفقیت در مزمون سطح BXNBX / cils اروپای را ارایه نمایید। برای اخذ این گواهی نامه در ایران, می توانید در دوره های آموزشی مدرسه ایتالیایی पिएत्रो डेला در تهران شرکت نموده घाटी; یا با مطالعه کتاب های एस्प्रेसो 2 1 و در آزمون बाहर این مدرسه شرکت نمایید। برای نایی با این دوره ها و آزمون ها و االاع از نحوه تبت نام در ان ا به گایساه اطلاع رسانی اینترنتی مدرسه ایتالیایی تهران مراجعه نمایید।

ا پذیرش

در سومین گام, باید از دانشگاه مورد نظر اخذ پذیرش نموده و روادید دانشجویی دریافت نمایید (اخذ پذیرش دانشجویی برای زبان آموزان مدرسه ایتالیایی تهران, از طریق این مدرسه پیگیری می گردد)।

برای ررت در ازمون های ورودی دانشهاه های ایتالیا باید در سامانه www.universitaly.it ببت نام نمود و برای االاع از مدارد مورد نیاز و روند صدور روادید دانشویی نیز می توان به گایساه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ایتالیا در تهران مراجعه نمود

پیش تبت نام کمه هزینه تحصیلی و گوابخاه

با توجه به این که مهلت ثبت نام آنلاین, جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی استانی, پیش از زمان صدور روادید و آزمون های ورودی دانشجویان خارجی می باشد; پیشنهاد می گردد که, واجدین شرایط متقاضی کمک هزینه و خوابگاه , با پیگیری اخبار پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه, نسبت به ثبت نام آنلاین در زمان مقتضی اقدام نمایند।

متقادیان می توانند با مراجعه به پایساه اطلاع رسانی اینترنتی انجمن ملی ارلان های حقوق تحصیل دانشگاهی (ANDISU) , عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته; و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز; و زمان و نحوه ثبت نام جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی در استان محل تح تیل مطلع صردند।

3- اس از ورود به ایتالیا

جام گنجم به مجموعه اقدامات ضروری پس از ورود به کشور ایتالیا ، به .رتیب شامل موارد پیل ، مربوط مید
♦ شرکت در آزمون ورودی دانشگاه که در خصوص آن پیشنهاد می گردد; پیش تر محل آن را شناسایی; و اطلاعات کافی از نحوه برگزاری آن را کسب نمایید।

ار لیه امور اداری در رشور ایتالیا م نیازمند در اختیار داشتن یک ه

♦ در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون ورودی; پس از اخذ کد دانشجویی Mtricola; و راه اندازی صفحه شخصی دانشجو در پایگاه اینترنتی دانشگاه Infostud; پرداخت نخستین قسط شهریه; جهت ارایه در خواست گواهی تحصیلی पंजीकरण اولویت دارد का प्रमाण पत्र। این کواهی از مدارو مورد نیاز درخواست ارت اقامت دانشجویی निवास की अनुमति।

♦ اخذ بیمه عمومی دانشجویی (شش ماهه یا یک ساله) با خدمات محدود; یا بیمه एएसएल که اعتبار آن از ماه ژانویه هر سال بوده; در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش می باشد; و با آن می توان پزشک خانواده نیز انتخاب نمود।

♦ درخواست کارت اقامت دانشجویی निवास परमिट که برای اخذ آن, نخست باید با مراجعه به دفاتر پست دارای پیشخوان मित्र, بسته در خواست این کارت किट را دریافت نمود; و پس از تکمیل درخواست نامه و الصاق مدارک درخواستی; آن را با مراجعه به دفاتر فست به نهاد پی ربر ارسال پ و رسید و وقت تعیین هویت دریافت نمید।

پس از تعیین هویت ت روند امور با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در رسید پستی در سامانه پلیس مهاجرت قابل تابل رس از اعلام پبر اماده تحویل بودن قارت اقامت در این سامانه ی این کارا در نزدیک ترین دفتر فلیس به کدرم مم الاعات دقیق در این صور در سامانه امور مهاجرت ایتالیا قابل دسترسی است।

♦ در خواست ♦دور تارت خاروری कैंटीन ت ؛ارت کتابخانه و دیگر خدمات دانشوویی خ

♦ جهت برخورداری از خدمات دانشجویی ج.ا.ایران به دانشجویان خارج از کشور می توانید در سامانه تاک ثبت نام نموده; و در کنسولگری ج.ا.ایران در یکی از شهرهای رم یا میلان تشکیل پرونده دهید। جهت جشنایی با این مدمات دانشجویی می توانید به پایگاه اطلاع رسانی اینرنتی سفارت ج.ا.ایران در رم وموننسونین

خاسه به سرسش هایی ه می تواند به ارتقار قیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا خمک کند

ه انواع دانشگاه در ایتالیا ادام است ا
دانشلاه های دولتی ه دیر دولتی معتبر ت و مجازی

♦ بوش های آموزشی ایلی تحخیلات تیمیلی در ایتالیا ادام است
تح تیلات دانشگاهی ص تحلیلات عالی هنر و موسیقی ت و تحصیلات عالی فنی

♦ مقا♦ع تحصیلات تکمیلی در ایتالیا ط ییش نیارهای آن ها م و معادل همی ان در نظام آموزشی ایران طدام استم
Uinversitara डिप्लोमा (DU): شیش نیاز ازن دوره دیبلم دبیرستان و طول Xن 3-2 و و معادل کاردانی در ایران است।
स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डीएल): پیش نیاز این دوره دیپلم متوسطه است; و دارندگان ड्यू همان رشته از سال دوم این دوره را آغاز می کنند; طول این دوره 6-4 سال است; و دوره های 4 ساله در ایران کارشناسی; و دوره های 5 ساله شارشناسی ارشد ارزیابی می شود।
स्नातकोत्तर डिप्लोमा (DS): Diplomaیش نیاز این دوره کارشناسی ط و طول Xن 5-2 سال است و و در ایران )ارشناسی ارشد ارزیاببییییی
अनुसंधान चिकित्सक (DR): شیش نیاز این دوره DRارشناسی ارشد ط و وو ن ن 4-3 سال است ؛ و در ایران دکترا ارزیابی می مشود।

ن ه ♦مک هزینه های تحلیلی ای در دانشهاه های ایتالیا وجود دارد ک
کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا; کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی دانشجویان برتر; کمک هزینه تحصیلی برنامه تبادل دانشجو در اروپا (طرح इरास्मस); کمک هزینه دانشگاهی فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه های ایتالیا خارج از این کشور; کمک هزینه تحصیلی استانی।

ل ه وسایل نقلیه ای برای عزیمت از فرود فاه های بین المللی ایتالیا به ممکز شهر وجود دارد؟
تا تسی (به برای عزیمت از فرودگاه به مرهز شهر تعرفه ثابت دارد) ط قَبار؛ ؛ و اتوبوس (اقتصادی ترین وسیه) का जन्मदिन

♦ برای ایاب و اهاب در شهرها چه امپاناتی پیش بینی ردیده است ی
نواهینامه رانند ای ایرانی بین المللی شده برای دانشجویان معتبر نیست।

تا تسی در ایتالیا علاوه بر ایستگاه های هابت شهری هالبا با تماس تلفن درخواست گردیده د و هزینه د د د د د د د

وسایل نقلیه عمومی شامل مترو (در صورت وجود); اتوبوس; تراموا; و قطارهای حومه شهر, ساعات کاری مشخصی دارند که شب های جمعه و شنبه; و برخی دیگر تعطیلات دیرتر به پایان می رسد। پس از اتمام زمان ااری قانونی اتوبوس ها در االب شهرهای ایتالیا ت اتوبوس های شبانه ایش بینی گردیه اتتبی

برای ایاب و اهاب با این وسایل می توان بلیان برای یک بار استفاده ؛ یی بلیط روزانه ؛ دو روزانه ه هفتگی ی ی ی ی ی ی ی بلیان های ماهیانه و سالیانه برای دانشجویان توفیف های ویژه ای دارد। این تافیف ها برای جوانان در مواردی بیشتر نیز می باشد।

ار در حومه هر اقامت دارید ا ساعات حرست وسایل نقلیه عمومی در حومه حدودیت های دارد اه باید بم من ونین هم انین حرکت این وسایل در حومه شهرهای بزرگ ح محدوده بندی هاییارارد ؛ یه بلیط و قیمت ین بریی هرای هرای هرمی

در صورتی که بدون بلیط از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید و توسط مأموران مربوطه متوقف گردید, جریمه هایی پیش بینی گردیده; که اگر کارت شناسایی به همراه نداشته باشید (عدم همراه داشتن کارت شناسایی در ایتالیا جرم بوده; و با انتقال به اداره پلیس و جریمه نقدی همراه اواهد بود) ی جریمه ای به زن افزوده ده ؛ و اگر ین جریمه را نقدا هرداخت ننمییی بیدد

ی ونه می توان سیم تارت تلفن همراه تهیه نمود ه

مهم ترین اپراتور های تلفن همراه در ایتالیا ی वोडाफोन ؛ विंड ؛ टिम Three थ्री هستالد। نبببب از میان این ااتراتور ها به خدماتی به مایل به دریافت آن هستید ؛ تنتن ده مرطقه مورد استفد ب ب ب ب ب ب ب

قرارداد خرید می تواند به شارل خرید اعتبار و کسر هزینه مصرف از آن یا پرداخت هزینه اابت مایمیرانی بريد

این اراتور ها در یلیه فرود ااه ها و ایست ااه های قطار شعبه داشته و و با ارایه اتاسپورت می توان ایشان سیییی سیییی می ات سیم یارت خریداری شده معمولا د مدت زمانی اس از واگذاری ع فعال می گردد।

♦ برای اقامت موقت در بدو ورود به ایتالیا اله امکاناتی وجود دارد ی
حتی اگر درخواست شما برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پذیرفته شده باشد, در قریب به اتفاق موارد این خوابگاه در بدو ورود به شما تحویل داده نخواهد شد; و شما ناگزیر از پیش بینی یک اقامتگاه موقت خواهید بود।

بر بی دانشگاه ها اقامتهاه هایی कैम्पस دارند اره هزینه آن از خوابگاه دانیجویی بیشتر ؛ ز از دیگر اقامتگاهه در وورت عدم وجود ینین اقامتگاهی و می توانید از هتل Hotel ؛ مهمانخانه हॉस्टल ییا خوابگاه عمومی Dormitory استداد نومد نروبد محمد نرله

پیشنهاد می پردد ه رزرو را از سامانه های معتبری نظیر की बुकिंग बुकिंग

ام اان کرایه اقامتاه موقت در منزل نیز ا در سامانه هایی نظیر एयरबीएनबी وجوددارد ؛ که کالبا اقتصادی تر است।

م ونه می توان اتاق یا هانه ارایه نمود ه
بسیاری از دانشگاه های ایتالیا; به ویژه دانشگاه هایی که از مرکز شهر فاصله دارند, اقامتگاه های دانشجویی कैम्पस دارند; که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر; و از اقامتگاه های معمول کم تر است। ار اان حقوق تحگیل دانشهاهی استان نیز در بسیاری دانشگاه ها ف دفاتری دارد ک در یافتن مسکن ، دانشجویان را یی بییی

پس از این دو امکان, مطمئن ترین شیوه تهیه مسکن در ایتالیا که بدون شک با انعقاد قرارداد همراه خواهد بود, یافتن مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی Realtor است; که در این صورت باید معادل یک ماه کرایه خانه را به عنوان حق العمل به بن باه مربوط بگردازید।

علاوه بر این, غالبا با شروع سال تحصیلی, کسانی که مایل به کرایه دادن اتاق یا خانه به دانشجویان هستند, آگهی هایی را در محل تابلوهای اعلانات دانشگاهی نصب می نمایند। عنین اعلاناتی در محل ایستهاه های مترو و سوپرمارکت های هر محل نیز به چشم می خورد। متداول ترین راه جست و جوی مسکن در ایتالیا ، پایگاه های اینترنتی ست که شناخته شنه ترین هناهاهاین
www.casa.it, www.subito.it, www.bakeca.it, www.kijiji.it, www.immobiliari.it, www.idealisti.it ...
در غالب این پایگاه ها شما می توانید, علاوه بر انتخاب شهر و محله; نوع اقامتگاه اعم از خانه; یک اتاق در خانه و ... را; به همراه سقف پرداخت; و دیگر مؤلفه ها انتخاب نمایید; و آگهی های مرتبط غالبا مصور را مشاهده نموده و پس از انتباب ق قرار ملاقاتی را از طریق تماس تلفنی ؛ یا ارسالپ -پست الکترونیک برای مشاهده اقامممماممم پیشنهاد می گردد که در مطالعه این آگهی ها, به شرایطی مانند این که آیا هزینه هایی نظیر آب; برق; گاز; تلفن; و اینترنت که اصطلاحا व्यय; खपत; یا उपयोगिताएँ نامیده می شود, در کرایه ماهیانه मासिक शुल्क محاسبه گردیده (व्यय शामिल)) یا جدا؛انه دردا مت می گردد (व्यय बहिष्कृत) آ و ایا مبلغی برای هزینه های عمومی ساختمان मासिक शुल्क یرداخت می و در صورت پردا،ت ع برعهده ما است خ یا خیر ص و این که ؛ اانه ا اتاق مبله अचल संपत्ति هست ت یا خیر ک و این که گرمایش خانه به انتخاب شما بوده (हीटिंग); یا به صورت مرکزی ساعاتی در روز (غالبا بین 10 - 8 ساعت در فصل های سرد سال) روشن می گردد (केंद्रीय हीटिंग) و ... توجه نمایید; همچنین, غالبا مبلغی به عنوان پول پیش (जमा / जमा) نیز پرداخت می گردد; که عرف آن معادل دو ماه کرایه خانه است; هرچند برخی مؤجرین آن را دریافت ننموده; یا معادل یک; یا سه ماه کرایه را مطالبه می نمایند। این مبلغ زمان نقل م ان شما م به شر عدم وارد نمودن ارسارت به خانه ؛ پ اپ از کسر قبوض بازگردانده می شود। علاوه بر این, مطابق عرف ایتالیایی, شما موظف هستید, در صورت تمایل به نقل مکان, مدتی پیش تر که غالبا دو ماه است, نقل مکان خود را به صاحبخانه اطلاع رسانی نمایید।

اگر چه غالبا هزینه کرایه خانه های بدون قرارداد اندکی کم تر است; اما پیشنهاد می گردد که اقامتگاهی دارای قرارداد رسمی را کرایه نموده; و امنیت اقامت; و سهولت ساز وکارهای اداری آتی خود را تضمین; و با اعلان نشانی اقامت خود به شهرداری منطقه خ و Residenceعیت اقامت निवास دود را روشن ض و یواهی مرتبط با آن را دریافت نمایضد।

ح ونه می توان حساب بان ای افتتاح نمود ه
پس از مشخص شدن وضعیت و نشانی اقامت تان می توانید حساب جاری بانکی CNTO वर्तमान افتتاح نموده; و کارت بانک دریافت کرده; و از امکانات خرید; و دریافت خدمات بانکی اینترنتی بهره مند گردید। بان ب ها در ایتالیا بالبا بابت خدمات اود خارمزد های ماهیانه ؛ و موردا دریافت می نمایند। در این میان برخی بانک ها, حساب های دانشجویی رایگان پیش بینی نموده اند; پست بانک Bancoposta در ایتالیا, یکی از بانک هایی است که خدمات بانکی پایه سابق الذکر را, بدون دریافت هزینه ماهیانه ارایه می نماید।

م ونه می توان اقتدادی تر ورید نمود ه
ررید از بازارها बाजार در صوغ بالب اقلام ص اقت،ادی ترین راه ارید مواد غذییی در ایتالیا می باشد। توجه داشته باشید اه قیمت اقلام مشابه در خواروبار فروشی ها खाना و فروشباهه های مواد غذایی खाना खाने की दवा अनोमिया البا احمور در بین سوپر مار بت ها نیز برگی سران قیمت و برخی دیگر نظیر एक, तौडी, औचन को ... اقتصادی تر محسوب می گردند। دریافت کارت سوپرمارکت (رایگان) به شما کمک خواهد کرد که علاوه بر برخورداری از برخی تخفیف های ویژه, به ازاء میزانی از خرید در طول زمان, امتیازاتی کسب نمایید; که برای هر سطح آن, جوایز و خدماتی در نظر گرفته شده است। به ،ور مشابه ر برای یرید برخی لوازم انزی و اقلام بهداشتی نیز ، در فروشگاه های نظیر पानी और साबुन, घर को बचाओ ... رمومز ... در صور دیگر اقلام ص یرید اینترنتی از یایگاه هایی نظیر अमेज़न می تواند مورون به صرفه باشد و خرید پوشاک; لوازم برقی و بسیاری از دیگر اقلام در دو نوبت حراج ژانویه - فوریه; و ژوئن - جولای बिक्री می تواند با بیش از 70% تخفیف همراه باشد। همچنین, در صورت خرید بیش از 155 یورو در یک نوبت, می توانید نامه معافیت مالیاتی कर मुक्त دریافت نمایید; که در این صورت, مبلغ مالیات افزوده شده به قیمت آن کالا, به شما عودت داده خواهد شد।

بیشتر بدانید

• در صورت عدم قبولی در آزمون ورودی دانشگاه; هرساله رشته های آزادی در دانشگاه ها معرفی می گردد; که مشروط به موفقیت در دریافت معرفی نامه جدید از کنسولگری ایتالیا در تهران, می توانید در یکی از آن رشته ها ادامه تحصیل دهید। این امیان برای انسانی که در ازمون زبان دانشاناه موفق نشده باشند ا با دشماری همراه خواهد بود।

• در دانشگاه ها دفاتری نظیر हैलो कार्यालय; क्रमबद्ध; و ... وجود دارد که در آن, دانشجویان سال های بالاتر در بدو ورود, شما را راهنمایی; و در امور اداری و ثبت نام مساعدت می نمایند।

شهریه های دانشهاهی در وشور ایتالیا ه ،البا در اقساط مطتلف رداخت

• در آغاز هر سال تحلیلی شیش از انقهات مهلت مقرر ، باید فهرست دروسی که قصد دش و ا و آغ آغ آغ آغ ممرت در صور این دروس ا باید به دسته بندی واحد ها ؛ صیش نیازها و واوددهای مجاز و صیر مجاز دقت نماید। شرح دروس غالبا; مشخصات مدرس; تقویم آموزشی; و مواد امتحانی; محل برگزاری کلاس ها; و حتی تاریخ آزمون پایانی; در صفحه مربوط به هر واحد درسی در پایگاه اطلاع رسانی هر رشته, در آغاز سال تحصیلی انتشار می یابد; که در خصوص آن باید به پیش نیازها; شرط ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در کلاس ها आवृत्ति دقت نمود; و برای شرکت در آزمون پایانی نیز; در مهلت مقرر; شرکت در آزمون را رزرو आरक्षण نموده; و در بسیاری رشته ها; در صورت موفقیت در آزمون های فاهی ، رسید نمره ने دریافت ؛رده ک و زمان فارغ التحصیلی به دفتر مموزش دانشگاه ارایه داد को प्राप्त किया।

• تعداد واحدهای درسی क्रेडिट پیش فرض به ازاء هر سال تحصیلی تقریبا 60 واحد است; که بر مبنای آن; برای دوره های 2, 3, 4; و 5 ساله; حدودا 120, 180, 240; و 360 واحد می باشد; که در ؛الب رشته ها ش بیشی از شن به کاریموزی و و در رشته های نیازمند طرح یا انایان نامه برای فارغ التحشییی ش ش بیشی ش بیشی ش بی ش ش ش ش شش

• در نیام آموزشی ایتالیا ظ انتقال رشته و جا به جایی دانشگاهی تحت شرییطی خاص پیش بینی گردیده است।

• در ایتالیا, در یک دوره تحصیلی, تنها از یک کمک هزینه تحصیلی می توان بهره برد; و مطابق قوانین ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی, کمک هزینه تحصیلی در یک مقطع تحصیلی; تنها یک بار به ازاء سنوات تحصیلی قانونی آن مقطع + 1 سال ( نف مر هزینه) ارایه می دردد।

• علاوه بر کمک هزینه ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی; در غالب دانشگاه های ایتالیا, کمک هزینه دیگری; به ازاء ساعات معینی کار دانشگاهی در کتابخانه नमस्ते कार्यालय; دفاتر क्रमबद्ध; و ... پیش بینی گردیده است।

• علاوه بر برنامه های فرهنگی رایگان غالب دانشگاه ها; تخفیف های ویژه دانشجویی برای ورود به اماکن فرهنگی ای نظیر موزه ها; یا مجموعه های ورزشی طرف قرارداد با دانشگاه ها پیش بینی گردیده است।

• در کلیه شهرهای ایتالیا ک جشنواره های فرهنگی مختلف ؛ یا برنامه هر در بر؛ی شهرها ا مناسبت هایی نظیر شب های موزه نیز برپا می شود کم در جریان جن خ موزه ها به صورت ر همونین برخی روزها در ماه چ ورودی برنی سینما زیر قیمت است د و دررری شهرها ؛ ورود به برخی موز هاه هام همه تخفیف های مشابهی در خصوص وسایل نقلیه بین شهری; اقامتگاه ها و ... به شرط پیش خرید نیز وجود دارد; یا در خصوص سفر های 24 ساعته با برخی قطارها نیز تخفیف هایی پیش بینی شده و ... آگاهی از این امکانات در ایتالیا و اروپا, توان گردشگری فرهن ی شما را افزایش دواهد داد ؛ به ویژه گه با در اختیارااشتن کارت اقامت دانشجویی के क़िलाफ़ क़स्बे की क़ुर्बान है।

• در غالب دانشگاه ها غ مراکثز تکثیری وجود دارند کثه تغیر جزوات را به قیرت دانشجویی انجام می دهند। علاوه بر این, در مجاورت غالب آکادمی های هنر یا دانشکده های فنی مهندسی نیز, فروشگاه هایی اقلام مصرفی این دانشجویان را با تخفیف های ویژه به ایشان عرضه می نمایند; و در نهایت, در برخی دانشگاه ها, رایانه با تخفیف ویژه به دانشجویان عرضه می دردد।

باید بدانید

• مگر در خصوص فرصت های مطالعاتی و دانشجویان بورسیه ایران در ایتالیا; اخذ روادید و اقامت دانشجویی; منجر به اخذ روادید و اقامت برای همسر و فرزندان فرد دانشجو نخواهد شد।

• م •ابق معتبر ترین رتبه بندی های دانش؛اهی ق به طور میانگین ؛ برتریی دانشگاه های ایتالیایی نیز ق برتریی بیدق

• زبان ایتالیایی از حیج جمعیت زبانی ان در رتبه بیست و یکم جهانی قرب دارد।

• پس از فارغ التحصیلی از یک دانشگاه ایتالیایی; در صورت تمایل می توان; به یکی از دفاتر کاریابی प्लेसमेंट कार्यालय یا اشتغال مراجعه प्रतिबद्धता के लिए केंद्र; و پس از اعلام فارغ التحصیلی و عدم اشتغال; گواهی بیکاری बेरोजगारी प्रमाणपत्र دریافت; و برای مدتی محدود, اقامت برای جست و جوی کار काम प्रतीक्षा دریافت نمود के लिए; همچنین پس از فارغ التحصیلی از یک دانشگاه ایتالیایی; در صورت تمایل می توان; کد اشتغالی دریافت; و با ثبت वाणिज्य के تخصص خود در اتاق اصناف चैंबर خود اشت؛ال گردیده و و اقامت غاری دریافت نمود و حتی گ اس از حدود 10 سال اقامت مستند निवास و پردامت میمیماني ایی دریافت نمود; اما باید آینده نگری نیز نمود که: بدهی ملی کشور ایتالیا بالغ بر 2 تریلیون دلار است; در رتبه های نخست درصد دریافت مالیات از شهروندان در اتحادیه اروپا قرار دارد; میزان دستمزدها در آن نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته بسیار پایین تر است; سن بازنشستگی بسیار بالا است; برخی از شهرهای آن در میان گران قیمت ترین شهرهای جهان از حیث هزینه های زندگی قرار دارند; به شدت دچار بحران اقتصادی; به ویژه بحران بیکاری نیروی جوان جویای کار است; و خود این کشور, میلیون ها مهاجر جویای ار در سراسر جهان دارد و…

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत