زاد روز عیسی مسیح

زاد روز عیسی مسیح

زاد روز عیسی مسیح تجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی زاد روز عیسی مسیح را ی به ویژه به هه میهنان مسیحی ، شادباش می گوید।

ईसाई धर्म

शेयर