فراخوان همایش سمسه نیاری

فراخوان همایش سمسه نیاری। بازنمود سمسه نمامی در هنر

فرهنگستان هنرس همایش "،مسه نیاری। بازنمود خمسه نمامی در هنر "را و اسفندماه 1398 برگزار می نماید।

शेयर