نماینده ایران در جشنواره سینمایی سالنتو

نمایش فیلم بی وزنی در جشنواره سینمایی سالنتو ایتالیا

فیلم سینمایی "بی وزنی" ی سا سته مهدی فرد قادری م در میان 10 نامزد یایانی ب رش رقابتی هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیللی Salento ایتالیا قرار گرفت। این فیلم پیش از این ل جایزه بهترین فیلم جشنواره تجربی ورو ل و شارولینای شمالی ومری را را به خود اختداص داده است। هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم "سالنتو" 6 - 1 سپتامبر 2020 م। به دور هم زمان در شهرهای جنوبی सल्तनो ر Lecce; و ट्रिकसे برگزار می دردد।

शेयर