نماینده سینمای ایران در جشنواره الفالو

ح ور فیلم هم قفس در جشنواره بین المللی فیلم الفالو ایتالیا

در جریان برگزاری جنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم सिपालो بر بزار می مردد ی فیلم "هم قفس" ساهته بهزاد خداویسی نیز ، به نمای مدگی از سینمای ایران م حضور مواهد

शेयर