نماینده سینمای ایران برنده جایزه نجست جشنواره سوندریو شد

فیلم مستند وزگلنی ایرانی جایزه نجست جشنواره سوندریو ایتالیا را از آن خود ساخت

بیست و سومین دوره جشنواره فیلم "سوندریو" ا جایزه نخست ود را به فیمم مستند "یوزپلنگ ایرانی" حماوت فوله توجه و علاقه کارگردان و نبوغ وی در خصوص تهیه یک مستند در خصوص این گونه از پلنگ; که شدیدا در معرض خطر انقراض قراردارد; هیأت داوران این دوره از جشنواره را متقاعد نمود; جایزه نخست را به این فیلم اختصاص دهند। بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های حاات وحش "سوندریو" ای تارارخ 23 لغامت 3 غرما ورما ورما ورما ورما x x

शेयर