نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

اس از نیم قرن د تندیس های مرمر مجموعه ووصی Torlonia ، شه مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است ز از تاریخ 25 مارمي در شهر رم به نمایش شاشته شواهد شد। این مجموعه پس از نمایش ارو مایی و کمریآایی م به موزه جدید Torlonia ایتمیا بازخواهد گشت। مال م این مجموعه خ اناندان तोरलोनिया ر در سده های ه و। م। اداره امور مالی واتی ران را بر عهده داشته.ست। این یاندان خه با تاسیس یو موزه رو سی در سال। م। ام اان بازدید کو ای از این کار را فراهم ساهت ر در سال। م। بنیادی را برای مدیریت این مجموعه تاسیس ی و پس از توافق با دولت ایتالبا در سال ۲۰۱۶ م। زمینه نمایش عمومی این اار را نیز فراهم نمود।

शेयर