همکاری موسسه محو و بیمارستان ساسلینی

تفاهم نامه همیاری موسسه محه و بیمارستان تاسلینی

تفاهم نامه همیاری موسسه ریریه محان ایران و بیمارستان "گاسلینی" ایتالاا در تهران به امضا رسید। انتقال تجربه در خصوص حمایت از کودکان سرطانی; اعزام پزشک و پرستار; و تجهیزات پزشکی ویژه کودکان سرطانی از حوزه های همکاری پیش بینی شده در این تفاهم نامه می باشد। بیمارستان "تاسلینی" سال। م। در شهر "جنوا" ایتالیا تیسیس گردیده ی و از سال। م। به عنوان بیمارستان عمومی و تحقیقاتی انود؛ان ر در قالب مراقبت های بهداشبی ؛ تحقیقات ؛ آموقیقات آ آموقیقش وموم ش مسسه محک پیش از امیای این تفاهم نامه نیز در ایتالیا شناخته شده بودهه

शेयर