بر بزاری نشست تهدید میرار فرهنگی ایران در شهر رم

بر بزاری نشست یی میرار فرهنگی در ار سایت های ایران در فهرست جهانی یونسکو

به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; و با مشارکت انجمن بینالمللی مطالعات مدیترانه و شرق, نشست "یک میراث فرهنگی در خطر; سایتهای ایران در فهرست جهانی یونسکو" در پاسخ به تهدید حمله رییس جمهور آمریکا به میراث فرهنگی ایران, از ساعت 16: 45 روز جمعه 11 بهمن ماه 1398 در محل اتابicانه वल्लिकेलियाना شهر رم برگزار دردید।

در آغاز این نشست, پروفسور रॉसी; مدیر انجمن بینالمللی مطالعات مدیترانه و شرق, با نمایش تصاویری از واکنش جوامع دانشگاهی و فرهنگی در سراسر جهان به تهدید حمله رییس جمهور امریکا به میراث فرهنگی ایران بیان داشت: "اظهارات ترامپ خشم ایران شناسان سراسر دنیا را برانگیخت ... و استولپر; ایرانشناس برجسته امریکایی, بیانیه ای را در محکومیت اظهارات ترامپ منتشر نمود; که ظرف XNUMX ساعت قریب به اتفاق اعضا جامعه بینالمللی ایران شناسی آن را امضا; و انجمن ایران شناسان اروپا نیز با صدور بیانیه جداگانهای در سایت خود, اظهارات ترام؛ را محکوم و و جملخی سخنان ترامه را به ع ملکرد داعش تشبیه نمودند ... و ما ایران شناسان ایتالیایی نیز, با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, این نشست را برای محکوم نمودن این تهدید ترتیب داده ایم ... ما که هنوز خسارت های میراث بشری در جنگ ایران و عراق; و حمله طالبان به مجسمه بودا را فراموش ندرده ایم ا اونه می توانیم اجازه دهیم ؛ ارسارات و ویرتی بیشتری به میراث بشری وارد ورد ورده

در ادامه بیات ی سفیر ایران در رم با ارایه آمارها در خصوص میراث ایران در فهرست جهانی یونسکو, و یادآوری همکاری ایران با انجمن بینالمللی مطالعات مدیترانه و شرق در کاوش و مرمت برخی از آنها گفت: "مکانها وآثار فرهنگی و تمدنی شاید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی متعلق به یک قوم یا ملت باشند, اما از لحاظ نقشی که در بازشناسی هویت بشری و انباشت لایههای تاریخی معرفت دارند; متعلق به همگان; و فارغ از جغرافیا و مکاناند ... احترام به آثار فرهنگی و تمدنی, در واقع رعایت حرمت انسانی ... و نقطه مقابل آن; یعنی حمله به اموال م و میرار فرهن،ی ح حمله به انسانیت ، حمله به روح بشریت ؛ و حمله به تاریخ است "।

وی همچنین, با اشاره به کنوانسیونهای بینالمللی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی; و تأکید بر ضرورت التزام بینالمللی به آنها بیان داشت: "با کمال تعجب امروز, نه تنها از سوی برخی گروهها و جریانهای افراطگرا آثار و ارزشهای فرهنگی و تمدنی در معرض تهدید و خطر قرار دارد; بلکه اخیرا شاهد اقدامات و اظهارات رییس جمهور آمریکا بودیم; که مردم و فرهنگ و تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار داد ... تهدید رییس جمهور امریکا برای نابودی مراکز فرهنگی و تمدنی ایران, مصداق بارز تروریسم فرهنگی بینالمللی است "।

سفیر ایران در خاتمه سخنان خود خاطر نشان ساخت: "همکاریهای دو کشور ایران و ایتالیا, در زمینه حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تمدنی, که سالهای اخیر در سطح بسیار خوبی صورت گرفته; از اقدمات ارزشمند در روابط دوکشور بوده; که جا دارد ؛ از حسن توجه مسیلین ایتالیایی در این امر تشکر و قدردانی نمایم "।

سخنران پایانی این نشست, آقای پروفسور Callieri; استاد دانشگاه بولونیا بود; که طی سخنانی بیان داشت: "صحبت های ترامپ در خصوص حمله به مراکز فرهنگی ایران, در جامعه بینالمللی ایران شناسان; بالاخص ایرانشناسان آمریکایی; که در زمره برترین ایرانشناسان دنیا هستند; نرانی عمیقی ایجاد نمود। ایران بین کشورهای جهان رتبه نهم; و در آسیا رتبه سوم برخورداری از میراث فرهنگی بشری را دارد; و سرمایهگذاری زیادی در خصوص حفظ; معرفی; و ثبت میراث خود در فهرست میراث فرهنگی بشری نموده است। از XNUMX سایت ثبت شده در این فهرست, XNUMX سایت با همکاری ایتالیا کاوش; مرمت; معرفی; و به ثبت رسیده; که مهمترین آن ها نیز بوده اند; و این باعث افتخار کشور ایتالیا; و ایران شناسان آن است ... تحریم ها تاثیر زیادی بر روند امور در عملیات شناسایی; حفاری; و مرمت آثار باستانی ایران داشته; و برای ما نیز مشکلات عدیدهای ایجاد نمودهاست ... ترامپ از ویرانی میراثی سخن می گوید; که ذره ای آن را نمی شناسد; زیرا اگر می شناخت; به خود اجازه این اهارات را نمی داد ... فعالیتههای ایرانhشناسان ایتالیایی در ایران ه همیشه نید ایرانیان و مسؤلین میراث ارهنگیا ر احترام خاصی قایل هستند; که جای تشکر دارد; و باید بگویم; بسیار مفتخر هستیم; که توانستهایم; اطمینان و احترام ایرانیان را جلب نماییم "।

این نشست با حنور شرشمار نبرنگاران س ،وشش خبری مطلوبی داشت ک ه بشی از خن به محاحبه بخش ربر تلویزیون سراسری ایتالیا RAI 24 با اکبر قویی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ازتالیا ازتریا। وی در بخشی از این مصاحبه بیان داشت: "این نشست با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران به مخاطبین ایتالیایی; از زبان ایرانشناسان شهیر ایتالیایی; و جلب توجه جامعه جهانی به خطراتی که از جانب افراط گرایان در مخاصمات بین دولت ها, این میراث بشری را تهدید می کند گ برارزار شده است ”।

وی همچنین, با محکومیت تهدید خارج از عرف; و ناقض کنوانسیونهای بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی رییس جمهور امریکا; بیان چنین تهدیدی را از چنین جایگاه حقوقی ای; معنادار; تکان دهنده; وهشدار دهنده ارزیابی; و همراهی جامعه بین الملل; به ویژه ایران شناسان و دیگر فرهیگت اان ایتالیایی در مقابله با این تهدید ک نه منجر به.

शेयर