نشست دانشگاهی معماری معا ار ایران

نشست تشی گرایشات معماری معاتر ایران در دانشراه ساپینزا شهر رم

با مشارات رایزنی فرهن ای ایران در ایتالیا ی ناام معماری ک و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم م ابران دباعيا X X نشست تشی "سرایشات معمار"

در این نشست, پس از خوشامدگویی लुका Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم; عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران; Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا; و रॉबर्टो Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا; معمار एलेसेंड्रा डी Cesaris; و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خواهند پراخت; و از ساعت 18 با حضور लौरा वेलेरिया Ferretti و Guendalino Salimei از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشااه ساپینزا م هم اندیشی و نتیجه ری ها انی انجام خواهد یافت।

शेयर