بر بزاری نشست مگبوعاتی حرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتاليا

خواهرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامواری متقابل خیابانhهای در دو شهر

از ساعت روز جمعه 10 19 1398 مهرماه نشست مطبوعاتی خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا"; و نامگذاری متقابل خیابانهایی در دو شهر, در محل سالن اجتماعات شهرداری "ماترا" آغاز گردید। اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; حسین کشیری و حمیدرضا موحدی زاده به نمایندگی از شهرداری و شورای شهر مشهد, "روجری" شهردار "ماترا", "دآندره آ" معاون فرهنگی شهردار "ماترا", "پاسکواله دوریا" محقق و روزنامه نگار ؛ و "آنتونیو رورادو" مدیر مؤسسه فرهن فی "آبروتزو اَوِنتورا" سننرانان این نشست بودند।

این نشست مطبوعاتی; به معرفی مجموعه برنامههای فرهنگی با عنوان "از مشهد تا ماترا"; مشتمل بر برگزاری نمایشگاه عکسهای قدیم و جدید شهر مشهد; همایش; انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا"; نامگذاری خیابانی به نام "خراسان" در شهر "ماترا"; نصب سردیس فردوسی در این خیابان; و نامگذاری خیابانی به نام "ماترا" در شهر توس اختصاص داشت; که به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; هم زمان با انتخاب شهر "ماترا"; به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م। بر بزار میhگردید।

پس از خاتمه این نشست, اعضاء هیأت ایرانی به همراه قائم مقام شهردار "ماترا" در محل خیابان برگزیده برای نامگذاری حاضر گردیده; و طی مراسمی; با نصب پلاک; این خیابان رسما به نام "خراسان" نامگذاری شد, تا مساعی رایزنی فرهنگی ایران ؛ در تحقق رخدادی حم شمار در ایتالیا ح هه واپسین مورد تحقق بن به بی بی 4 دهه پیش راجع بود حی نولی ومیوق بی

با دعوت رسمی شهردار مشهد از همتای ماترایی خود; پیمان خواهر خواندگی دو شهر توس و "ماترا" در جریان سفر هیأت ایتالیایی به مشهد منعقد گردیده; و پس از وصول سردیس فردوسی; و آماده سازی پایه آن در خیابان خراسان شهر "ماترا"; رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به این شهر سفر نموده ؛ و ری مراسمی در حضور شهردار "ماترا" ف این سردیس نیوز ن نوود


शेयर