سلسله نشستhهای فت و هوهای سااینزا ز نگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میرای در .ر

در جریان سلسله نشست های "جفت و یوهای ساپینزا گ نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 روز ینجشنبه 23 ژانویه 2020 نشست "سوریه س ایران س عراق: میراخط در ثر" ، با حضور وروفسور "پایولو ماتیایی "(استاد باستان شناسی و هنر خاور میانه باستان - آکادری لينچه یی) ل"کارلو جوانی کرتی "(استاد ریشه شناسی س ادیان و تاریخ ایران باستان - دانيگاه ساپینزا) و"ل وناردو کائتزونه (استاد تاریخ هشورهای اسلامی - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات دانشگاه ساارین

शेयर