افتتاح نمایشتاه ع عس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشتاه ع عس عشایر ایران در خایتپت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م.(17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران؛ با عنوان “اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا”، در دستکنده های باستانی Motta به نشانی Via San Bartolomeo, 46 شهر Matera افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه به به مناسبت انتخاب شهر मटेरा به عنوان پایتخت فرهنگی ارونا در سال 2019 م। در این شهر بر ازار می دردد ی شیش از این در سال 2016 م। در شهر पेशकार ت و متعاقبار در سال 2018 م। در شهرهای رم و تهران برگا شردیده ک و ؛تاب مصور آن نیز با مشارکت راززنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار ا

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه، بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت انتخاب شهر Matera به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م. است؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی “از مشهد تا ماترا”؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر؛ و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است.

بر بزاری نشست مگبوعاتی حرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتاليا

افتتاح نمایشتاه ع س شهرمشهد در مررا

ااز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

शेयर