افتتاح نمایشتاه ع عس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشتاه ع عس عشایر ایران در خایتپت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, از ساعت 18: 30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م (17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران; با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا"।, در دستکنده های باستانی Motta به نشانی वाया सैन बार्टोलोमो, 46 شهر Matera افتتاح خواهد د।

این نمایشگاه به به مناسبت انتخاب شهر मटेरा به عنوان پایتخت فرهنگی ارونا در سال 2019 م। در این شهر بر ازار می دردد ی شیش از این در سال 2016 م। در شهر पेशकार ت و متعاقبار در سال 2018 م। در شهرهای رم و تهران برگا شردیده ک و ؛تاب مصور آن نیز با مشارکت راززنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار ا

مشاریت در برگزاری این نمایشهاه ، بزشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایری در ایتالیا به مناسبت است; که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا"; و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera; نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر; و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است।

بر بزاری نشست مگبوعاتی حرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتاليا

افتتاح نمایشتاه ع س شهرمشهد در مررا

ااز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

शेयर