نمایشماه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

نمایشماه آثار نقاشی میترا گاویان در شهر مادالونی ایتالیا

از ساعت 11 روز شنبه دسامبر 14 2019 م (23 1398 آذرماه) نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی;। میترا کاویان, در محل موزه प्राचीन Calatia شهر به نشانی Maddaloni वाया Caduina, 353 افتتاح می گردد। موزه هنرهای معاآر ابادان و موزه प्राचीन कालिया شهر मैदालोनी ؛ و شهرداری این شهر ، در برپایی این نمایشگاه rigه olهol هههه ههاهه ههاره گیین گشایش این نمایشهاه با حضور هردار मैडलोनी گ و مدیر موزه میزبان برززار می گردد।

शेयर