نمایشماه و همایش ایران و ایتالیا

نمایشماه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنیی

از ساعت روز یکشنبه 9 26 1398 آبان ماه آیین گشایش نمایشگاه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی, در محل سالن همایش موزه ملی ایران آغاز خواهد شد। این نمایشگاه تا تاریN 10 نر ماه ادامه واهد داشت।

शेयर