هم اری دانشگاه لیج فارس و کوهشگاه ivio ق ivبی ایتالیا

ام ااه تفاهم نامه همیاری میان دانشگاه فلیج فارس و پژوهشگاه सही قطبی ایتمیا

دانشاراه خلیج فارس و هوهشهاه सही قطبی ایتالیا به منظور توسعه روابط بینالمللی خود ب تفاهمنامه امضا شده در زمینه سنجش از راه دور دریایی, علوم راداری و پردازش تصاویر راداری و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین است; و محققان دو دانشگاه بهصورت مشترک بر روی محیطزیست و علوم جوی خلیج فارس به مطالعه خواهند پرداخت।

این تفاهمنامه دارای مفادی از جمله تبادل استاد و دانشجو, طرح های پژوهشی مشترک, برگزاری رویدادهای بینالمللی مشترک و مشارکت در امر آموزش و پژوهش است; که به موجب آن در سال جاری پژوهشگران ایتالیایی برای اقامت چند ماهه و انجام مطالعات مشترک و مشاوره در پایاننامههای تح تیلات تکمیلی به دانشهاه یلیجhفارس عزیمت خواهند کرد ؛ و همچنین قدام مشترک در برنامه تبادل "اراما تباموی"

زاز این ف تفاهمhنامه همزاری بین دانشخاه خلیجhفارس و پژوهشگاه अ پژ ووششااه هب و ه و هوای ایتالیا به امضا رهیا ب رگه

शेयर