هنر هری فرصتی برای اتحاد ایران و ایتالیا

دیوار سفارت ایتالیا بار دی نر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد; در یک طرح فرهنگی; با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی; و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارتخانه, به زیباسازی شهر تهران; و پیوند هنر دو کشور کمک کند; دومین همکاری هنری این طرح را ه هفتم آذر ماه 1398 با حضور جمعی از یهرهhهای فرهنگی و هنری رتنمایی نمود। این رح که حانل همیاری رسرا رفیعی و مار و اوگو (Mark ugo) است ؛ به مدت ۲ مهه روی دیوار خارجی سفارت ایتالیا بما مما ب بم محمک بک این دومین همناری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در طرح "هنر شهری فرصی برای اتحاد" است।

शेयर