فرارسیدن زمستان و جشن یلدا

شب یلدا لجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی جشن یلدا را به تمامی ایرانیان ه به ورژی ایرانیان مقیم ایتالیا شادباش میووی شایسته است با مراجعه به ییی از دانشنامه ها ؛ یا هر مرجع معتبر دی؛ر ا زمانی از ییین شادمانی این شب را ، بی نایی بیشتر خود و فرزندان ا مننای ؛ننای ؛ن دیوان حافظا یا شاهنامه فردوسی را وشوده ؛ و ابیاتی از ون را و به ود و عزیزمان عیدانه دهیم।

यलदा रात

शेयर