بهمن فرزانه

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

बहमन फरजानेहبهمن فرزانه در سال در شهر تهران دیده به جهان گشود। دوران تحصيل ود را در تهران صراند و خذس از ديپلم در سال 1959 براي ادامه محصيل به دانشگاه پروجا ایتالیا رفتت।

وی مدت يك سال زبان ايتاليایي فرا رفت و تس از آن اه بد مدرسه مترجمي رفتت و مدر 4 سال به تحصيل در رشت تبريه يب محب يب محت

فرزانه پس از اتمام تحليلات دانشگاهی به مدت دو سال زبان اسپانيایي فرا گرفتت و در ادامه يك سال در دانشكده ادبيات بدبيات بدبي وي همچنين در مدرسه تراتر و دوره نمايشنامه نويسي و فیلم نامه نويسيا گذراند।
بهمن فرزانه در سن 26 سال “ی "ررنده وان جوانی" اثر تنسی ویلیامز را ترجمه نمود و با ترجمه كتاب هاي جابي

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید।
فرزانه در انتخاب اتاب برای ترجمه دقیت زیادی بهhکار میhبُرد و هنگابیککه تصمیم به ترجمه کتابی می دریم دی بی
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم, ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز, گراتزیا کوزیما دلدا, آلبا دسس پدس, لوئیچی پیراندللو, گابریل گارسیا مارکز, آنا کریستی, اینیاتسیو سیلونه, رولد دال, گابریل دانونزیو, واسکو پراتولینی, ایروینگ استون ی جین استون و ... به فارسی بود।
در میان این ترجمه ها, برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود।
بهمن فرزانه در زمستان سال 1392 در سن هفتاد و پنج سالگی در تهران دارفانی را وداع رفت।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत