بی بن زرمندیلی

بی بن زرمندیلی (نویسنده - ربرن )ار)

हसन वाहेडीبي بن زرمنديلي 24 ارماه 1320 متولد لردید। وی تحويلات مقدماتی دود را در تهران سمری نمود। پدر وي ؛ پليل زرمنديلي از سينماداران قديمي و تهيه كننده فيلم بود। وی براي آوردن فيلم دندين بار به اروخصا و خصوصاً ايتاليا سفر نمود। خلیل زرمندیلی در رم نيز شركت فيلم داشت و در آن جا به اتفاق آقاي شركت و مرحوم حسين سرشار كار دوبله نيز انجام مي دادند; از اين رو بود که بیژن زرمندیلی بعد از اخذ ديپلم متوسطه در سال 1990 م। برای ادامه تحایل به ایتالیا رهسپار ردید। وی ن مست در رشته معماری و اس از ان اراف از سال 1970 در رشته असत्य سیاسی تحصیر نمود। आप यहाँ हैं? وی پس از مدتي به عنوان مسلول بخش ارجي يكي از مجلات به نام अस्त्रोलाबे انتخاب شد و به مدت 4 سال در این سمت فمال فتالیتوم وي تا كنون با مجلات زيادي از جمله: एकता, देश शाम, एल एक्सप्रेस, शांति querra, Manifesta, नया समाज زرمندیلی از سال 1983 م। تا كنون با گروه موبوعاتي द स्प्रेसो نيز همااری داشته است। از جمله تأليفات او مي توان به كتاب "جهان ایرانی" ईरानी दुनिया (1975) اشاره نمود। اين كتاب در مورد اوعاع سياسي و اجتماعي كشورهاي آسيايي است كه بيش ايران را وي به رشته تحرير درآورده است

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत