حسین بختیاری

حسین بختیاری (باستان شناس)

होसिन बख्तियारीحسين بختياري در سال 1945 م। در شهميرزاد استان سمنان متولد د। وی تحويلات مقدماتی را در شهرهاي بهشهر و رنبد کاووس گذراند و در اداهه ، از دانشگاه تهران مدرک دارشنااایاایاایاایاایایاایی او پس از سه ماه كارآموزي در هفت تپه, در اداره باستان شناسي موزه ايران باستان مشغول به كار شد و در این دوره, شش ماه از سال را به حفاري در نقاط مختلف و شش ماه ديگر را به مطالعه و تحقيق اختصاص داد। بتياري جهت ادامه تحلیل عازم ایتالیا یردید و در سال 1979 م। در رشته زبان ها و تمدن هاي شرقي (خاورشناسي) از دانشگاه ناپل دكترا و در ادامه, در رشته باستان شناسي فوق دكترا گرفت و دوره تخصصی زبان و ادبیات فارسی را نیز در این دانشگاه پشت سرگذاشت। وی در کاوش های باستان شناسی جزيره هرمز; بندر سيراف و تخت سليمان حضور داشت و با سفر به كشور پرتغال, جستار "اسناد ومدارك ايران در پرتغال" را تألیف و منتشر نمود। از جمله ابتکارات وی, تأسیس نخستین موزه موقت در حين کاوش های جزيره هرمز; قلعه پرتغالي ها و سيراف; یا طرح حفاري دريايي در منطقه سيراف; و ابداع تاريخ زرتشتي بود। پروفسور بختیاری که به زبان های انگليسي; ايتاليایي; عربي و فرانسه تسلط دارد, در دانشگاه های ناپل و رم به تدريس زبان وادبيات فارسي و اديان شرقي اشتغال داشته و تا کنون دو كتاب و چهل مقاله به زبان هاي فارسی; انگليسي و ايتاليایي در مجلات فرهنيي ايران گ ايتاليا گ انگلستان م لمان و آمريكا به چاپ رسانده است।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत