سهیلا ودودی

سهیلا ودودی

سهیلا ودودی (نقاش - محقق)

सोहिला वदुदीسهيلا ودودي 25 ارديبهشت ماه سال 1338 در شهر كرمان متولد گردید। وی پس از خاتمه تحليلات مقدماتی در زادبوم خود ر در دهكده دارستان و پاريز درحومه كرمان به تدریس در مقطع ابتع ابع وی در این دوره ا از اراحي و نقاشي در دموزش به کودکان بهره می برد و اهالي ده چهره نگاری می نمود। راحی ها و نقاشی های ودودی در این دوره ع بعدها در كتابي به نام "ررحح ايراني" منتشر گردید‌ وی تحویلات ود را در رشته نقاشي دانشزاه الزهرا ادامه داد و هم زمان به درشجویان رشته هنر دانشگاه آزاد نیز نز ز مها او در سال 1991 م। به ايتاليا عزیمت نمود و در رشته نقاشی كادمي هنرهای زیبای شهر رم تمصیلات خود را تکمیل نمود। ارده سبک ودودی در نقاشی "واقع ارا" است م اما در بار برنگ از "امپرييونيسم" نیز الهام گرفته است। از آثار نقاشی و طراحی او تا کنون نمایشگاه های متعددی برپا گردیده که نمايشگاه انفرادي در موزه هنرهاي معاصر تهران; گالري سبز; و نمايشگاه هایی در شهرهای رم و مونوروپو كه در برخي از آن ها ديپلم افتخار نیز دریافت نموده, از آن جمله است। "1364" ا ا ا ا ا ا ا ا بی ی ی ی एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स (एक्सएनयूएमएक्स)

शेयर

سهیلا ودودی