محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (محقق - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) در سال 1930 م। در شهر مشهد متولد یردید। وی که دانش مویته زبان و ادبيات فارسي است ک به زبان های عربی ک ملمانی و ایتالیایی نیز احاطه دارد و امتNNXXNXX وی علاوه بر تحقیقات گسترده در زبان و ادب فارسی; به ویژه حافظ پژوهی, مجموعه داستان و اشعار "هفت خوان", "سفارت عظمي", "مكتب", "كتاب باغ", "لوحه", "جاودانگي", "مارگیر" , "امام", "سایه", "کتاب نور", "در راه چیست آن", "كعبه" و ... را نیز به رشته تحریر درآورده و برخی آثارش به زبان های انگلیسی و ... ترجمه گردیده و در کنار تحقیق و تألیف, در همایش های متعدد در اشورهای مفتلف نیز شرکت جسته است।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत