شهرو دردمند

شهرو خردمند (بازی -ر-گارگردان و فعال عرعه نمایش)

शाहरू खेरदमंदشهرو خردمند جنجم شهريورماه سال 1320 در تهران متولد دردید। پدر وي حسن خردمند, نويسنده و كارگردان تئاتر و سينما بود و پرورش در یک محيط هنري سبب گرايش او به تئاتر گردید و از سنين 8 - 7 سالگي نخستین فعالیت های نمایشی را در مدرسه آغاز نمود। خردمند در سال 1960 م। پس از اد مدرک ديملم متوس عه عازم اشور ايتاليا شد و در رشته كارگرداني.راتر و سينما در دانشكده سينمايي رححيم رحت وی در سال 1964 م। به هكادمي ملي هنر رم وارد د و همزمان در مدرسه "فرسن" تحصیلات تئاتر ری نیز ادامه داد او انس از به پایان رساندن تحلیلات X در سال 1346 با ایفای نقش در یکی از نماشنامه های "آلیرکامم" الیرکامو "के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। خردمند همان سال به ايران بازدشت و تاسال 1355 با كارگاه نمايش تهران همراری نمود। او همچنین طي قراردادي با وزارت فرهنگ و هنر وقت, به طور سالیانه نمایش های "سودابه و سياوش", "رستم و اسفنديار", "گيلگمش" و "داود و هوريا" را در جشنواره "طوس" به روی صحنه برد و به مدت شش سال در مدرسه بازييري و كاريرداني تدريس نمود। और अधिक पढ़ें وی در كنار كاردرداني د مدرسه بازيوري و كارگرداني ای را نيز راه اندازم نمود و تا سال 1357 به كار تدريس راد ي با راه اندازی سالن تراتر Salauno فصل جدیدی در فعالیت های هنری خود آغاز نوود। نمایش های وی در ابلب شهرهاي بزرال ايتاليا و ارج از ايتاليا در شهرهاي برلين ، قاهره ، استانبول و ... بیر بور از شاز ترین نمایش های وي مي توان به "ارداويرافنامه" اشاره نمود।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत