ظریسا ناری

دتر کریسا نکری (فعال فرهنری - مترجم)

हसन वाहेडीدتر کریسا نکری و متولد سال 1974 م। در تهران ز از سال 1996 م। در ایتالیا اقامت دارد। وی که فارغ التحلیل رشته داروسازی از دانش ساه "ساپینزا" बुद्धिमत्ता شهر رم می بیشد و در این رشته فعالیت شغلی دار کور کور کهر فعالیت های فرهن ی وی یس از مشارکت در ت اسیس انجمن "महिलाओं के लिए सम्मान" در سال 2011 م। در قالب همکاری با انجمن فرهنگی مردم بنیاد ایرانی ایتالیایی "الفبا" شهر رم نیز استمرار یافت; تا در ادامه با نامزدی در انتخابات مناطق شهرداری رم و عضویت در طرح مسلمانان ایتالیایی با عنوان "احسان", به فعالیت های خود ماهیت اجتماعی نیز بخشید। همکاری وی با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در جهت معرفی فرهنگ ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا, نمونه دیگری از شاخص ترین فعالیت های فرهنگی - اجتماعی او است। ترجمه ایتالیایی نمایشنامه های "خودای نامگ", "گربه در خون خودش" و "قلعه انسانات" علی شمس; یا داستان بلند "پاییز فصل آخر سال است" اثر نیسم مرعشی, نمونه هایی از فعالیت وی به عنوان مترجم است।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत