مانی حقیقی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال 1338 (1959) در تبريز هشم به جهان وشود। تح تيلات متوسطه دود را در تهران به اتمام رساند و در رشته ر رياضي و فيزيك وفق به اخذ ديپلم شد। وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود। وی ازسال 1354 (1975) در نمايشگاه هاي مهتلف شرکت نمود। حقیقی سال 1359 (1980) عازم ايتاليا شد و در دانشكده هنرهاي زيباي نامل ادامه تحصیل داد। وی سال 1362 (1983) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (Castel DELL ओवो)" و سپس در سال 1364 (1985) نمايشگاه "رنگ های سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" را برگزار نمود।
وی سال 1365 (1986) از Xرف سالري سن كارلو ناپل در نمايشگاه هنر "باري (BARI)" شرکت داده د و سال 1366 (1987) XUNUMX (XNUMX)
وی از سال 1369 (1990) در شهر ميلان اقامت مزید و। دب سال 1372 (1993)
حقيقي در فاصله زمانی سال هاي 2001 - 1997 نیز مجدداً در این رخداد حاضر گردید। وی سال 1374 (1995) در نمايشگاه بزرگ مؤسسه MORRA ناپل "मतभेद" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف همين مؤسسه MORRA در نمايشگاه بين المللي هنر معاصر رم "RIPA एआरटी 95" نیز شركت نمود و متعاقبا در سال 97 و 98 نیز در نمايشگاه هنر معا فر فرانكفورت و ضتن حضور یافت।
وی در سال 1996 بنا بر دعوت MAPP “موزه هنر PAOLO PINI
حقیقی در سال هاي 98 97 و در نمايشگاه هاي گروهی ای كه از طرف مؤسسه MORRA برنامه ريزي شده بود و در ادامه, در استوديو MORRA ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان Hajech अंतरिक्ष" حضور یافت।
وی در سال 1999 علاوه بر شركت در نمايشگاه "कोलाहल" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهران نيز شركت جست।
حقیقی در سال 2000 نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردمي رم برگزار نمود و در سال 2001 نخستین نمايشگاه انفرادي خود در ميلان را در گالري LAWVENCE रुबिन برگزار نمود।
ماركو منگوتزو MARCO MENEGUZZO درباره حقيقي و يارش گفته است:
"<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه نه تنها از مقابل فريبندگي هاي فرهنگ هاي بي تفاوت, صحيح و سالم عبور مي نماید, بلكه متوجه و كنجكاو است که اين فرهنگ ها چقدر مي توانند روایت تصاويری جهان را ارائه نمایند। او بر این باور است یه از دوردست ومده و مهمئن است كه به دور دست ها ميوود। ( در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و پيوستگي میان سه اصل پايه در هر فرهنگي; یعنی خدا; انسان و طبيعت .در آثار حقيقي, تبديل احساس داخل يك دنياي هندسي و رنگارنگ, به وضوح مصور می گردد و انتواب يك شكل ساده و نمادین خ اشتراكي مذهبی را به نمایش می گذارد ”।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत