معرفی مشاغل ارانیان در اتالیا

بان ب اغلاعات مشا ال ایرانیان مقیم ایتالیا

در این صفحه اطلاعات مشاغل ایرانیان مقیم ایتالیا از جمله پزشکان ایرانی مقیم ایتالیا که جهت ارایه خدمات فارسی زبان به ایرانیان مقیم اعلام آمادگی نموده; و اجازه انتشار اطلاعات شان را به مدیریت این سایت داده اند; با قابلیت جستجو بر اساس شهر و تخصص, فهرست شده است।


डॉक्टरोंविशेषज्ञانجمن های فرهن .یرستوران ها ت فروشهاه ها و دیگر اندراتثبت نام در بانث االاعات مشا .ل

رش ریف ناد

رش ریف ناد

دندان )زشک (दंत चिकित्सक) 

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

تلفن موبایل: 3806837967

पता: वाया विर्जिलियो मेलंद्री, 36, रोम 00155 ,

इस्सान

इस्सान

دندان )زشک (दंत चिकित्सक) 

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

تلفن موبایل: 3935655673

آدرس: 30, रोम के वाया रिकार्डो बिली 00173 ,

ایرانیان مقیم ایتالیا - اردشیر شکیب

اردشیر شکیب

مت م داخصصلی (मेडिकल इंटर्निस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया लुसियो कैसियो, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स रोम, रेडियो

ایرانیان مقیم ایتالیا

بهنام شفیع

جراح (सर्जन)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

پانته آ جاودان

پانته آ جاودان

داروساز (फार्मेसिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

آماده دمات و مشاوره به دانشجویان و ایرانیان

پریسا مجتهد نیری

پریسا مجتهد نیری

داروساز ت مترجم

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

آدرس: Via del Ponte delle Sette Miglia, 35, 00173, रोम

ایرانیان مقیم ایتالیا - تراب قصابان

تراب قصابان

مت م داخصصلی (मेडिकल इंटर्निस्ट)

تلفن: 0775 / 49200

آدرس: वाया कैन्टर्नो, 74 03010 फूमोन (FR)

[ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

حبیب گلی زاده االاقی

اففال (बाल रोग विशेषज्ञ)

تلفن: 3480320908

آدرس: वाया सिमोन, एक्सएनयूएमएक्स, रोम

[ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

حسین حاجی امیری

جراح و اورژانس (सर्जन)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: कुरुतेरी

کست الپترونیپ:

ایرانیان مقیم ایتالیا - حمید رضا سالاری

حمید رالا سالاری

مت م داخصصلی (मेडिकल इंटरनिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया फ्रीगीन, एक्सएनयूएमएक्स, रोम

ایرانیان مقیم ایتالیا

حمید گلی زاده االاقی

عمومی (सामान्य चिकित्सक)

تلفن: 3472698480

آدرس: वाया ट्रासन, 61, 00169, रोम

ایرانیان مقیم ایتالیا - روا دارویی

फिरोजा

داروساز (फार्मेसिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया कैसिलिना, 24, (km20) मेट्रो सी पैंटानो, 00077 मोंटेकोम्पेट्री,

ایرانیان مقیم ایتالیا

ا شجاعی

فیزیوتراپ

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया फर्डिनैण्डो पास्कलियानो, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स, रोम

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

رقیه قره باغی

رقیه قره باغی

زنان و زایمان

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

0755051058

آدرس:

सी / ओ प्रयोगशाला बास

Via C. Colombo, 19 / p3

06127

زهرا سمندی

زهرا سمندی

علوم مزمایشگاهی (रेडियोमेडिकल, विश्लेषण प्रयोगशाला)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: Via Lucio Cassio, 53 00189 रोम, रेडियो

ایرانیان مقیم ایتالیا

سیامر محمدی الرنک

دندان )زشک (दंत चिकित्सक)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

Via ugo oyetti, 427, रोम

کست الپترونیپ:

ایرانیان مقیم ایتالیا - سید مهدی شجاعیان

سید مهدی شجاعیان

इविओ .زمایشگاهی (विश्लेषण प्रयोगशाला)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया रिटनो एक्सएनयूएमएक्स मुगनानो डी नापोली

ایرانیان مقیم ایتالیا

سیدحسین موسوی نسب

پاتولوژیست

تلفن: 3487038541

آدرس:

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

باظم بسکی

اففال (बाल रोग विशेषज्ञ)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

کست الپترونیپ:

ایرانیان مقیم ایتالیا - نلشن برازش

گلشن برازش

ماما

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: रोम

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد امیر حسنیانی

مت م داخصصلی (मेडिकल इंटरनिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

वाया लौरेंटीना किलोमीटर। 25.500, 86, 00040 Pomezia (RM)

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد حاجی حسینی

پوست

تلفن: مطب: 0828303940

منشی (زبان فارسی): 3474365900

منشی (زبان ایتالیایی): 3485173378

آدرس:

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد حسن بهشتی

عمومی (सामान्य चिकित्सक)

تلفن:

آدرس:

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد حسین ترمشی

خانواده

تلفن: 3200580118

آدرس: वाया कैवोर, एक्सएनयूएमएक्स, चीरावेल, (एएन)

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد حسین مرتیوی تبریزی

ارتوپد

تلفن: 3387791196

آدرس:वाया एम.मोनिनी, एक्सएनयूएमएक्स, पोंटे सैन जियोवानी, पेरुगिया एक्सएनयूएमएक्स

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد رحا پاژند

جراحی یلاستیی

تلفن: 3335330444

آدرس:वाया सैन पाद्रे पियो, एक्सएनयूएमएक्स, मोंटेसिलानो, (पीई)

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد علی اسعدی

چشم کزشک (नेत्र रोग विशेषज्ञ)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: Via Lazio 52, 62012, Civitanova Marche

کست الپترونیپ:

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد احم هوشمند

اففال (बाल रोग विशेषज्ञ)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

पियाज़ा ज़िलुका, 1, 00033, CAVE (RM)

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمد نعمتی فرد

دا Internلی-گوارش (इंटिस्टिस्ट, पाचन)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया वेरोना, 13, 07100, सस्सारी

www.laserchirurgiaambulatoriale.it

ایرانیان مقیم ایتالیا - محمود نیلی فرد

محمود نیلی فرد

دندان )زشک (दंत चिकित्सक)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

تلفن همراه: 00393316164058

آدرس: वाया कैटेनिया, 99, 00161 रोम रोम

ایرانیان مقیم ایتالیا

محمود واحدی

ارولوژی

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: तुलसीकटा

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

مرسده فرزد

مرسده فرزد

انکولوژیست

تلفن: 3383030047

آدرس:

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

من مور موذن صی

چشم کزشک (नेत्र रोग विशेषज्ञ)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: वाया ब्रूनो रिझिएरी, एक्सएनयूएमएक्स, एक्सएनयूएमएक्स, रोम

پست

ایرانیان مقیم ایتالیا

مهدی خلیفه قلی

نفرولوژی

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

کست الپترونیپ:

ایرانیان مقیم ایتالیا

مهدی داروئی

داروساز (फार्मेसिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

Via Nuova Intra Premeno, 22, 28811, Cresseglio VB

پست

ایرانیان مقیم ایتالیا

مهدی طلوعی مامی

چشم کزشک (नेत्र रोग विशेषज्ञ)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس: कोरो इटालिया 32, 80016, Marano (NA)

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

ایرانیان مقیم ایتالیا

مهران هزشک فلاح

مت م داخصصلی (मेडिकल इंटरनिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

مهری ولیجو

مهری ولیجو

مامائی

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

کست الپترونیپ:

میترا کبیری

میترا کبیری

داروساز (फार्मेसिस्ट)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

کست الپترونیپ:

نومه نوروزی

نومه نوروزی

دندان )زشک (दंत चिकित्सक)

संदर्भ: एक्सएनयूएमएक्स

آدرس:

वाया क्विंटिनो सेला, एक्सएनयूएमएक्स, रोम

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

फिर भी

پریسا مجتهد نیری

پریسا مجتهد نیری

داروساز ت مترجم

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

آدرس: Via del Ponte delle Sette Miglia, 35, 00173, रोम

रोमनिना फार्मेसी

تلفن محل :ار: 067235105

...
سارا کریمی

سارا کریمی

معمار ع طراح دایلی و نور اررداز د استاد دانشگاه

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

آدرس: वाया देई गिमाल्डी, एक्सएनयूएमएक्स, रोम

تلفن همراه:

تلفن محل :ار:

...
علیرلا درویشhعلی

علیرلا درویشhعلی

प्रकाश तकनीशियन

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

آدرس: रोम

تلفن همراه: 3391809391

تلفن محل :ار:

تو تیحات: सिनेमा इलेक्ट्रीशियन - सिविल और औद्योगिक स्थापना इंजीनियर - स्मार्ट हाउस परियोजनाएं

...
میلاد میرزایی

میلاد میرزایی

سیستم های برقی ق برق شی و نصب دوربین و دزدگیر و اطفاحریق و ...

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

آدرس:

تلفن همراه: 3383732830 (39 +)

تلفن محل :ار:

...
ایرانیان مقیم ایتالیا

وحید ذولفقاری

محقق در زمینه اینترنت اشیاء

کست الپترونیپ: [ईमेल संरक्षित]

تلفن همراه: 0393397486924 +

تلفن محل :ار: 39503158238 +

...

… به زودی

خدمات سفارش و غذش یای ایرانی

पता: टर्नी
टेलीफोन: 3921205612 - 3935811957
Email: [ईमेल संरक्षित]
वेब:

مدیر: فریده پیر پالحی

رستوران تنور

पता: वाया चियाना 54-56, 00198, रोम
टेलीफोन: 0685300416
Email:
वेब: https://www.ristorantetanur.com

مدیر:

رستوران انباب

पता: Via di Grottarossa, 52, 00189, रोम
टेलीफोन: 0630310231
Email:
वेब: http://www.ristorantepersiano.it

مدیر: حسین پرپنچی

نانوایی

पता: वाया फ्रांसेस्को लापारेली, एक्सएनयूएमएक्सटी रोम
टेलीफोन: 3318189456
Email: [ईमेल संरक्षित]
वेब:

مدیر: 

  بان ب اغلاعات مشا ال ایرانیان مقیم ایتالیا
  1. بلی / सीخیر / नहीं
  2. عکس

   با حداکثر گ م ابیت باریاری نید jpg, png, gif ل gفآ فایل ویوست دود را بافریت


  1. अनुरक्षण

   توضیحات

  कैप्चा

  * अनिवार्य

  [/ Su_row] [/ su_tab]
  संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत