نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

اس از نیم قرن د تندیس های مرمر مجموعه ووصی Torlonia ، شه مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است ز از تاریخ 25 مارمي در पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...