دری سه ای به سوی سینمای ایتالیا

بر بزاری هفته فیلم ایتالیا در تهران ا شیراز ک و کیش

موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان با مشارکت سفارت ایتالیا در تهران, از تاریخ یکم تا هفتم اسفند ماه 1398, هفته فیلم ایتالیا, با عنوان "دریچهای به سوی سینمای ایتالیا" पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...