تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی بتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی

 بر بردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از "تاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیرایی ان با مقدمه ای از وروفسور कार्लो सैकोन استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا م एक प्रकार का जानवर पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...