سلسله نشستhهای فت و هوهای سااینزا ز نگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میرای در .ر

در جریان سلسله نشست های "جفت و یوهای ساپینزا گ نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 روز ینجشنبه 23 ژانویه 2020 نشست "سوریه س ایران س عراق: میراخط در ثر" ، با حضور وروفسور "پایولو ماتیایی " पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...