جشنواره بین المللی فیلم ایسنیا

نمایندگان سینمای ایران درجشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

در جریان برگزاری هجدهمین دوره جشنواره بینhالمللی فیلم "ایکسیا" ی 14 ه 7 - 99 تیرماه XNUMX در رشور ایتالیا بریزار می ارردد XNUMX فیلم های "لواب بیhرویا" به گاریردانی فواد اسدی ه "دیگری" به گاردردانی पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
نماینده سینمای ایران در جشنواره الفالو

ح ور فیلم هم قفس در جشنواره بین المللی فیلم الفالو ایتالیا

در جریان برگزاری جنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم सिपालो بر بزار می گردد ل فیلم "هم قفس" ساهته بهزاد पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...