روز اسناد ملی و میراک موتوب

هفدهم اردیبهشت ز روز اسناد ملی و میرا م مکتوب

هفدهم اردیبهشت ماه ز روز اسناد ملی و میراث مکتوب ، ارامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
फिरोजाबाद

روز بزرگداشت اواجه نریر الدین یوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه ، زادروز رواجه نصیر الدین طوسی (653 - 579 ه.ش) اندیشمند ایرانی است। در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت هواجه نصیر الدین سوسی ق مقام "منندس" و و "بانوان و पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...