फिरोजाबाद

روز بزرگداشت اواجه نریر الدین یوسی

روز دوشنبه پنجم اسفندماه ، زادروز رواجه نصیر الدین یوسی (653 - 579 ه.ش) اندیشمند ایرانی است। در این روز ایرانیان علاوه بر بزرگداشت هواجه نصیر الدین روسی ق مقام "منندس" و و "بانوان و زمین" را نیز د।

नासिर अल-दीन अल-तुसी (1201-1274)

शेयर