نارتون الاب ایتالیا

نمایندگان ایران در وارتون یلاب ایتالیا

پویانمایی "این سو آ "ن سو" ساخته لیدا فیلی م और अधिक पढ़ें که पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنژی ویگه کودکان و نوجوانان

نستین دوره خموزشی زبان فارسی रोजा

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد ی د دوره آموزش زبان فارسی آ ویژه کود نان و نوجوانان ر در قالب آموزش از الاه دور ، در فضای مجازی برمزار। पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا

دومین دوره آموزش از راه دور زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در رم ی با هدف ارتقار مهارت های زبانی فارسی آموزان ، دومین دوره مجازی زموزش زربانا। पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
ماحبه با منوصهر دقتی

ماحبه روزنامه رسمی واتی بان با منوقهر دقتی عکاس ایرانی

روزنامه رسمی واتی بان با انتشار یکی از چار منوچهر دقتی عکاس ایرانی ص مصححبه ای اه با وی انجام داده را نزز منوکهر دقتی ره ساکن ششر فرانسه است ر पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
جشنواره بین المللی فیلم ایسنیا

نمایندگان سینمای ایران درجشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

در جریان برگزاری هجدهمین دوره جشنواره بینhالمللی فیلم "ایکسیا" ی 14 ه 7 - 99 تیرماه XNUMX در رشور ایتالیا بریزار می ارردد XNUMX فیلم های "لواب بیhرویا" به گاریردانی فواد اسدی ه "دیگری" به گاردردانی पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
सिनेमा बनाना

سومین دوره رخداد سینمایی به مناسبت روز جهانی سینمای ایتالیا

سفارت ایتالیا در تهران م سومین دوره ر سداد سینمایی (सिनेमा बनाना) را از تاریخ 26 خردود لغایت 1 تیرماه 1399 برگزار می نم نم। این ریداد سینمایی به به ابتکار وزارت امور पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
کشف های باستان شناسی در ایتالیا هی دوره شیوع ویروس ورونا

مف موزاییک های روم باستان

کاوش های باستان شناسی و در محل ویلای لشف شده در سال 1922 م। वालपॉलिकेला का در حومه شمالی شهر नेगर متعلق به قرن سوم میلادی ب اه از تابستان 2019 م। آغاز; و पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
اع اا جایزه جشنواره حراحی ایتالیا به ی ب هنرمند ایرانی

محمد علی ودود جایزه جشنواره اراحی ایتالیا را دریافت نمود

محمدعلی ودود ل که با یک اثر معرق وب در جشنواره بین المللی اراحی ایتالیا شرکت نووده بود نشان "شیرون" این جشنواره را از آن خود ساخت। از میان 124 هزار पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
پیرمرد و خواننده در جشنواره ایسکییا

نمایش مستند ایرمرد و انواننده در جشنواره سینمایی ایسکیا

مستند "ریرمرد و وواننده" "" به رارهردانی امیر الانلو در هجدهمین دوره جشنواره سینمایی इस्चिया ایتالگا به نمایش در میآآید। این مستند پیش از این ت تندیس طلایی باش جایزه شهید पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
جایزه جهانی بتاب سال ایران

فرا وان جایزه جهانی بتاب سال ایران

دبیر انه جایزه جهانی كتاب سال ایران, بیست و هشتمین دوره این جایزه ا با هدف شناسایی و معرفی كتاباباااااااااااایاایاایا= पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
روز جهانی موزه

روز جهانی موزه و میرار فرهنگی

هجدهم ماه می (بیست و نهم اردیبهشت ماه) ا روز جهانی موزه و میراث فربن بی گرامی باد।

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
در دشش دانشگاه الزهرا در زمره مؤثرترین دانشناه های جهان

دانشیاه الزهرا بین 200 دانشهاه برتر جهان

رتبه بندی اثرباری دانشهاههه برای دومین بار در دنیا از سوی نظام رتبهhبنبی بینhالمللی تایمز انجام شد। بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه در اپریل س س دانشگاه الزهرا سب رتبه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...