صادق صندوقی تیویرکر بتب درسی و کودک و نوجوان درگذشت

صادق صندوقی تصویرگر کتب درسی و کودک و نوجوان که به علت عارضه سکتی مغزی در بیمارستان بستری شده بود, شامگاه چهارشنبه 31 مرداد در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت।
تویرصری بسیاری از بتب درسی دهه های 70-50 خورشیدی مدارس ایران گ पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
"محیگ بان و طلن ف" فیلم برتر جشنواره ग्रैंड पैराडाइज ایتالیا

مستند ایرانی "محیان بان و للگ" جایزه نیست جشنواره महान स्वर्ग ایتالیا را از انخ وود ساخت

جایزه نخست بیست و ییمین دوره جشنواره فیلم های مستند محیط زیستت महान स्वर्ग ایتالیا به فیلم مستند "محیط بان و بی ه ه पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
فرانوان پنجمین جشنواره خاطرات و سفرنامهhهای برتر

فرانوان پنجمین جشنواره ااترات و سفرنامهههای برتر دانشجویان و دانشhآممختگان ایرانی انارج از کشور

پنجمین دوره جشنواره طااترات و سفرنامهhهای برتر دانشجویان و دانشhآممختگان ایرانی یارج از کشور در در
مهلت ارسال آثار: 1 पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
فیلم "فروزان" در جشنواره سینمایی ایباليا

فیلم یوتاه "فروزان" در جشنواره سینمایی लघु और फ़िरनो ایتالیا

فیلم یوتاه "فروزان" ساهته میرعباس یسروی نژاد م نماینده سینمای ایانان در جشنواره سینمایی بین المللی छोटा और बहुत छोटा। "
جشنواره سینمایی بین المللی Corto e Fierno ایتالیا با تمرکز पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
تازه های نشر: مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی در درشگاه بلونیا

مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه بلونیا: تشابهات ناتمام:

مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی ه اه با همکاری راززنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
جشنواره "افق های ایران" در شهر رم

نمایش فیلم های توتاه ایرانی در جشنواره "افق های ایران" شهر رم

هشتم و نهم ماه سوست سال جاری میلادی (هفدهم و هجدهم مرداد ماه 1397) ١٣ ی فیلم کوتاه منتخمممامممنامممننمننممن। पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
ح ور فیلم مستند ایرانی در جشنواره سینمایی کوهستان

ح ور فیلم مستند "لوتوس" در بیست و ی مین دوره جشنواره سینمایی ک فههستان

فیلم مستند "لوتوس" ساهته محمدرطا وسن دوست م نماینده سینمای ج.ا .ایران در بیست و یکمین جشنوب بن بن بن بن بين بون بیست و یکمین جشنواره بین المللی سینممیی पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
فرا بوان همایش بین المللی خلح انوهانی

فراخوان مقالات نخستین همایش بین المللی للح هوهی

فراخوان مقالات: مرکز بین المللی توسعه صلح, فرهنگ و عقلانیت با همکاری دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس, نخستین همایش بین المللی صلح پژوهی را, 10 اسفند ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
ح ور محصول مشتری سینمای ایران و ایتالیا در جشنواره سینمایی "لوکارنو

"به ن بر می رسد رسرم باشد" / محصول مشترم سینمای ایران و ایتالیا در جشنبه سینمایی "لوکارنو"

فیلم سینمایی "به ن مر می رسد پسرم باشد" د نخستین محصول مشترک سینمای یران و ایتالیا پس از 50 سال ، ب بش بش بش पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
ایران در 75 امین جشنواره سینمایی وننز

ایران در 75 امین جشنواره سینمایی ونیز: نمایش فیلم و حضور در هیأم داوران

ایران با نمایش فیلم تشت و انینه و نماینداانی در هیأت داوران ر در XNUMUM امین جشنواره سینمایی ونیز حضو حاور

فیلم "خشت و نینه" ساهته पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
چهار فیلم ایرانی در لهل و هشتمین دوره جشنواره "جیفونی"

چهار فیلم ایرانی در 48 امین دوره جشنواره "جیفونی" ایتالیا / جشنواره بین الملل فیلم کودک و نوجوان

در جریان برگزاری 48 امین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان "جیفونی" ایتالیا که با حضور 100NNXX पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
فراموان مقاله همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

فراموان مقاله دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده

فراووان مقاله - دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی ، با موضانع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتممنن पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...
موفقیت کارتونیست های ایرانی در جشنواره جهانی تارتون ایتالیا

کارتونیست های ایرانی جوایز نخست وهل و دومین جشنواره جهانی کارتون در ایتالیا را دریافت نمودند

علیرزا پاکدل ازموفق ترین کارتونیست های ایرانی در عرصه بین المللی ججایزه وهضو و دومین جهنوار البلوون بون पढ़ना जारी रखें

जारी रखें पढ़ रहे हैं ...