جشنواره فرهنشی ار هنری و ادبی دانشجویان و دانشhآموختگان ایرانی ارارج از کشور

فرا وان ششمین جشنواره فرهنگی ان هنری و ادبی دانشجویان و دانشhآموختران ایرانی انارج از کشور

ششمین دوره جشنواره فرهنگی, هنری و ادبی دانشجویان و دانشآموختگان ایرانی خارج از کشور در قالب آثار شعر (کلاسیک و نو); داستان (رمان و داستان کوتاه); خاطرهنویسی و سفرنامهنویسی; و عکاسی (حرفهای و تلفن همراه) در دوبخش آزاد و ویژه بر بزار می دردد। مهلت ارسال Xار 30 مبان ماه 98 می باشد। مجموعه آثار برمزیده در قالب یک کتاب منتشر خواهد د آث و گار برگزیده خش عکال به سه نفر نخست هر ب تش تندیس ف لوح تقدیر د و جوایز نقدی اهداء خوافد د। جهت اجلاعات بیشتر و ارسال تار به گاییاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://reg.nahadiran.ir/login.php مراجعه فرمایید।

शेयर
संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत