دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره وموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م। (17 اسفند ماه 1398) در محل رایزنی فرهنگی در شهر رم آغاز خواهد شد।

این دوره شامل 18 ساعت آموزش است; که در چهار سطح مبتدی; مقدماتی, متوسط, و پیشرفته (جمعا 72 ساعت آموزش); در قالب 12 جلسه آموزشی, شنبه ها, به ترتیب سطح از ساعات 9; 10.30:12; 14; و 1.5 به مدت XNUMX ساعت (هر جلسه) ط توسط مدرس فارسی زبان برگزار می گردد।

علاقه مندان به شرکت در این دوره, تا روز جمعه 6 مارچ 2020 م (16 اسفند ماه 1398) برای پیش ثبت نام فرصت داشته;। و آزمون تعیین سطح, ساعت 10 روز شنبه 7 مارچ در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد।

هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر می دردد।

46 वाँ फारसी भाषा पाठ्यक्रम

शेयर