راهنمای تحصیل در اتالیا

تح تیل در ایتالیا

تح تیل در دانشگاه های ایتالیا: دشور ایتالیا در کلیه مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد و این کشور یکی از نخستین مقاصد دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل است, لیکن تحصیل در دانشگاه های ایتالیا امتیاز و کاستی هایی دارد که در تجربه, با گذر زمان آشکار می گردد।

انتخاب رشته و دانشگاه مناسب برای تحصیل در ایتالیا, شرایط اخذ بورس تحصیلی, ثبت نام کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه, راهنمای امور اداری در کشور ایتالیا, راهنمای ارتقاء کیفیت اقامت و تحییل در ایتالیا ص هونه می توان اتاق یا خانه ارایه نمود ص ، ،ونه می توان سیم تارت تلفن همراه تهیه نمود ن ه ،ونه می توان حساب بان ای افتتاح نمود ن ه و ده ها نکته دی،ر ز از مسائلی است هه اکلب دانشجویان در بدو ورود به یتالیا با آن درگیر هوند شد।

به اشتراک گذاری این تجربیات و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در این خصوص, چشم انداز این تجربه را روشن تر; علاقه مندان را آگاه تر; تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تحصیل در ایتالیا را آسان تر; و در صورت تمایل به پیمودن این راه ؛ مسیر عملی سانتن ان را هموارتر می سازد।

آنیه باید برای ارتقاک فیفیت زند تی و تحصیل در ایتالیا پیش از سفر و بعد از سفر به این کشور بدانید بامی بریی بی بیاد


1- Xیا ایتالیا آ انتشاب رشته / شهر / دانشهاه2- شیش از سفر به ایتالیا3- اس از ورود به ایتالیا4- ارتقاء فیفیت زند ی و تحریل در ایتالیا5- بیشتر بدانید

در گام نخست; باید بر مبنای متغیرهایی نظیر رشته تحصیلی و زبان ارایه دروس (ایتالیایی یا انگلیسی); دانشگاه های ارایه کننده; شرایط زندگی در شهرهایی که دانشگاه ها در آن ها واقع اند; شهریه و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی پیش بینی شده و متخصیرهای شظی نریر نیاز به دار دانشجویی (20 ساعت در هفته) و امکانغ آن در شهرهای مختلف ه به نایل غردد

♦ برای نایی با دانشهاه های ارایه اننده رشته تحصیلی مورد نظر ، می توانیی به یکی از دو साबरइन्स یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعه نمایید।

♦ با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر, و جست و جوی رشته انتخابی; می توان با شرح دروس; تقویم آموزشی سالیانه; نحوه ثیت نام در آن رشته و آزمون های ورودی; شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی (در صورت وجود); آیین نامه آموزشی و انآبا؛ی ش و دیور اطلاعات نزیر زبان ارایه دروس و .. آشنا گردید।

♦ رتبه بین المللی دانشهاه های ایتالیا ی و دانشکده ارایه اننده رشته انتتابی را نیز می توان با مراجعه به को अभी कुछ समय हो गया है। http://www.shanghairanking.com تعیین نمود।

♦ پیشنهاد می گردد که از اعتبار مدرک دانشگاه مورد نظر در ایتالیا برای وزارت علوم, تحقیقات و فناوری; و نحوه معادل سازی آن در ج.ا.ایران, با مراجعه به گایساه اطلاع رسانی اینترنتی وزارت علوم ت تحقیقات و فناوری ج.ا.ایران امینان حاصل نمایید।

♦ برای ارلاع از هزینه های زندگی در شهر های ایتالیا می توانید به سایت ینترنتی مسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) مراجعه نموده و و با جست و جوی هلید واژه औसत मासिक खर्च

♦ همخصنین ر در صوه هزینه مسکن نیز ان می توانید با مراجعه به یکی از سایتههای اینترنتی جست جوی مسکن نسیر https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it و… هزینه های ماهیانه سنونت در شهر مورد نظر را ارزیابی نمایید।

♦ علاوه بر این ص در بورتی به برای رشته مورد نظر در دانشگاه انتخابی ، کمک هزینه دانشگاهی پیش بینی ن بربی ن نرد ب انجمن ملی ارگان های حقوق تحصیل دانش (اهی (ANDISU) ، عنوان ارگان حقوق تحلیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی انایگاه اطلاع رانانی اینتنتی آن را یافته ان و از چند و اون شرایو و مدارک مورد نیاز چ زمان و نحوه انبت نام و رقم تمک هزینه تحلیلی و جدول زمان بندی اعطاء آن ک شرایش حفظ رن ط نحوه واگذاری ووابهاه های دانشجویی و… در استان مربوطه مطلع وردید।

زبان تحصیل در ایتالیا

در مام بعد گ در موز زبانی مه با من قآد ادامه تحصیل در ایتالیا دارید ؛

• اگر این زبان انیلیسی است ر در یالب دانشباه های ایتالیا باید یکی از ممارک IELTS - 6 EF TOEFLE - 78 F TOLIMO - 600 - TOLIMO -

• ا •ر این زبان ایتالیایی است باید یواهی نامه موفقیت در مزمون سطح BXNBX / cils اروپای را ارایه نمایید। برای اخذ این گواهی نامه در ایران, می توانید در دوره های آموزشی مدرسه ایتالیایی पिएत्रो डेला در تهران شرکت نموده घाटी; یا با مطالعه کتاب های एस्प्रेसो 2 1 و در آزمون बाहर این مدرسه شرکت نمایید। برای نایی با این دوره ها و آزمون ها و االاع از نحوه تبت نام در ان ا به گایساه اطلاع رسانی اینترنتی مدرسه ایتالیایی تهران  مراجعه نمایید।

ا پذیرش

در سومین گام, باید از دانشگاه مورد نظر اخذ پذیرش نموده و روادید دانشجویی دریافت نمایید (اخذ پذیرش دانشجویی برای زبان آموزان مدرسه ایتالیایی تهران, از طریق این مدرسه پیگیری می گردد)।

برای ررت در ازمون های ورودی دانشهاه های ایتالیا باید در سامانه www.universitaly.it ببت نام نمود و برای االاع از مدارد مورد نیاز و روند صدور روادید دانشویی نیز می توان به گایساه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ایتالیا در تهران مراجعه نمود

♦ پیش تبت نام کمه هزینه تحصیلی و گوابخاه

با توجه به این که مهلت ثبت نام آنلاین, جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیل و خوابگاه دانشجویی استانی, پیش از زمان صدور روادید و آزمون های ورودی دانشجویان خارجی می باشد; پیشنهاد می گردد که, واجدین شرایط متقاضی کمک هزینه و خوابگاه ، با ،یگیری ااربار گایهاه اطلاع رسانی اینترنتی ارگان حقوق تحصیل دانشاههی استان مربوطه ، نسبت به پ نببت به پ نببت به وبور

متقادیان می توانند با مراجعه به پایساه اطلاع رسانی اینترنتی انجمن ملی ارلان های حقوق تحصیل دانشگاهی (ANDISU) , عنوان ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استان مربوطه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آن را یافته; و از چند و چون شرایط و مدارک مورد نیاز; و زمان و نحوه ثبت نام جهت ارایه درخواست بهره مندی از کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه دانشجویی در استان محل تح تیل مطلع صردند।

جام گنجم به مجموعه اقدامات ضروری پس از ورود به کشور ایتالیا ، به .رتیب شامل موارد پیل ، مربوط مید

♦ شرنت در آزمون ورودی دانشکاه که در پور ن پیشنهاد می گردد ؛ شیشرر محل آن را شناسایی و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و इस योग इस योग के बारे में अपने जवाब जानने के लिए हमें अभी से संपर्क करें

♦ کلیه امور اداری در رشور ایتالیا م نیازمند در اختیار داشتن یک ا

♦ در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون ورودی; پس از اخذ کد دانشجویی Mtricola; و راه اندازی صفحه شخصی دانشجو در پایگاه اینترنتی دانشگاه Infostud; پرداخت نخستین قسط شهریه; جهت ارایه در خواست گواهی تحصیلی पंजीकरण का प्रमाण पत्र اولویت دارد। این کواهی از مدارو مورد نیاز درخواست ارت اقامت دانشجویی निवास की अनुमति।

♦ اخذ بیمه عمومی دانشجویی (شش ماهه یا یک ساله) با خدمات محدود; یا بیمه एएसएल که اعتبار آن از ماه ژانویه هر سال بوده; در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا مورد پذیرش می باشد; و با آن می توان پزشک خانواده نیز انتخاب نمود।

♦ درخواست کارت اقامت دانشجویی निवास परमिट که برای اخذ آن, نخست باید با مراجعه به دفاتر پست دارای پیشخوان मित्र, بسته در خواست این کارت किट را دریافت نمود; و پس از تکمیل درخواست نامه و الصاق مدارک درخواستی; آن را با مراجعه به دفاتر پست به نهاد پی ربر ارسال ه و رسید و وقت تعیین هویت دریافت نمود।

پس از تعیین هویت ت روند امور با وارد نمودن کد رهگیری مندرج در رسید پستی در سامانه پلیس مهاجرت قابل تابل رس از اعلام پبر اماده تحویل بودن قارت اقامت در این سامانه ی این کارا در نزدیک ترین دفتر فلیس به کدرم مم الاعات دقیق در این صور در سامانه امور مهاجرت ایتالیا قابل دسترسی است।

♦ در اواست صدور تارت خاروری कैंटीन ت کارت کتابخانه و دیگر خدمات دانشجویی ا

♦ और अधिक पढ़ें و در کنسولگری ج.ا.ایران در یکی از شهرهای رم یا میلان تشکیل پرونيه دهید جهت آشنایی با این خدمات دانشجویی می توانید به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفارت ج.ا.ایران رمرت ج.ا.ایران ر رمن سن سرو سرورون سن سروورو سرورو سرورو سرورو سرورور سن سرورو سرورو سرور سن سرورو سرورو سرورون سرو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سرورو سروروو

خاسه به سرسش هایی ه می تواند به ارتقار قیفیت زندگی و تحصیل در ایتالیا خمک کند

♦ انواع

دانشتاه های ایتالیا برای تحصیل در ایتالیا مدام است ص
دانشلاه های دولتی ه دیر دولتی معتبر ت و مجازی

♦ بش های آموزشی ایلی تحلیلات تکمیلی در ایتالیا ادام است ا
تح تیلات دانشگاهی ص تحلیلات عالی هنر و موسیقی ت و تحصیلات عالی فنی

♦ مقاکع تحصیلات تطمیلی در ایتالیا ت ییش نیارهای تن ها ت و معادل های شان در نظام آموزشی ایران تدام استت
Uinversitara डिप्लोमा (DU): شیش نیاز ازن دوره دیبلم دبیرستان و طول Xن 3-2 و و معادل کاردانی در ایران است।
स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डीएल): پیش نیاز این دوره دیپلم متوسطه است; و دارندگان ड्यू همان رشته از سال دوم این دوره را آغاز می کنند; طول این دوره 6-4 سال است; و دوره های 4 ساله در ایران کارشناسی; و دوره های 5 ساله شارشناسی ارشد ارزیابی می شود।
स्नातकोत्तर डिप्लोमा (DS): Diplomaیش نیاز این دوره کارشناسی ط و طول Xن 5-2 سال است و و در ایران )ارشناسی ارشد ارزیاببییییی
अनुसंधान चिकित्सक (DR): شیش نیاز این دوره DRارشناسی ارشد ط و وو ن ن 4-3 سال است ؛ و در ایران دکترا ارزیابی می مشود।

♦ چه مک هزینه های تحلیلی ای در دانشهاه های ایتالیا وجود دارد ک
کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا; کمک هزینه تحصیل دانشگاهی دانشجویان برتر; کمک هزینه تحصیلی برنامه تبادل دانشجو در اروپا (طرح इरास्मस); کمک هزینه دانشگاهی فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه های ایتالیا خارج از این کشور; کمک هزینه تحصیلی استانی।

♦ چه وسایل نقلیه ای برای عزیمت از فرودهاه های بین المللی ایتالیا به مررز شهر وجود دارد؟
تا تسی (به برای عزیمت از فرودگاه به مرهز شهر تعرفه ثابت دارد) ط قَبار؛ ؛ و اتوبوس (اقتصادی ترین وسیه) का जन्मदिन

♦ برای ایاب و اهاب در شهرها چه امپاناتی کیش بینی دردیده است ی
نواهینامه رانند ای ایرانی بین المللی شده برای دانشجویان معتبر نیست।

تا تسی در ایتالیا علاوه بر ایستگاه های هابت شهری هالبا با تماس تلفن درخواست گردیده د و هزینه د د د د د د د

وسایل نقلیه عمومی شامل مترو (در صورت وجود); اتوبوس; تراموا; و قطارهای حومه شهر, ساعات کاری مشخصی دارند که شب های جمعه و شنبه; و برخی دیگر تعطیلات دیرتر به پایان می رسد। پس از اتمام زمان ااری قانونی اتوبوس ها در االب شهرهای ایتالیا ت اتوبوس های شبانه ایش بینی گردیه اتتبی

برای ایاب و اهاب با این وسایل می توان بلیان برای یک بار استفاده ؛ یی بلیط روزانه ؛ دو روزانه ه هفتگی ی ی ی ی ی ی ی بلیان های ماهیانه و سالیانه برای دانشجویان توفیف های ویژه ای دارد। این تافیف ها برای جوانان در مواردی بیشتر نیز می باشد।

ار در حومه هر اقامت دارید ا ساعات حرست وسایل نقلیه عمومی در حومه حدودیت های دارد اه باید بم من ونین هم انین حرکت این وسایل در حومه شهرهای بزرگ ح محدوده بندی هاییارارد ؛ یه بلیط و قیمت ین بریی هرای هرای هرمی

در صورتی که بدون بلیط از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایید و توسط مأموران مربوطه متوقف گردید, جریمه هایی پیش بینی گردیده; که اگر کارت شناسایی به همراه نداشته باشید (عدم همراه داشتن کارت شناسایی در ایتالیا جرم بوده; و با انتقال به اداره پلیس و جریمه نقدی همراه اواهد بود) ی جریمه ای به زن افزوده ده ؛ و اگر ین جریمه را نقدا هرداخت ننمییی بیدد

♦ چگونه می توان سیم تارت تلفن همراه تهیه نمود م

مهم ترین اپراتور های تلفن همراه در ایتالیا oda वोडाफोन ی हवा ; टिम ؛ و तीन هستند। انتیاب از میان این ااتراتور ها به کدماتی به مایل به دریافت ن هستید ب آنتن دهی در منهقه مورد استفاده د و شیشنهادات و تیفیفات ویپه در زمان مرید و… بستگی دارد।

قرارداد خرید می تواند به شارل خرید اعتبار و کسر هزینه مصرف از آن یا پرداخت هزینه اابت مایمیرانی بريد

این اراتور ها در یلیه فرود ااه ها و ایست ااه های قطار شعبه داشته و و با ارایه اتاسپورت می توان ایشان سیییی سیییی می ات سیم یارت خریداری شده معمولا د مدت زمانی اس از واگذاری ع فعال می گردد।

♦ برای اقامت موقت در بدو ورود به ایتالیا اله امکاناتی وجود دارد ق
حتی اگر درخواست شما برای اقامت در خوابگاه دانشجویی پذیرفته شده باشد, در قریب به اتفاق موارد این خوابگاه در بدو ورود به شما تحویل داده نخواهد شد; و شما ناگزیر از پیش بینی یک اقامتگاه موقت خواهید بود।

بر بی دانشگاه ها اقامتهاه هایی कैम्पस دارند اره هزینه آن از خوابگاه دانیجویی بیشتر ؛ ز از دیگر اقامتگاهه در وورت عدم وجود ینین اقامتگاهی و می توانید از هتل Hotel ؛ مهمانخانه हॉस्टल ییا خوابگاه عمومی Dormitory استداد نومد نروبد محمد نرله

پیشنهاد می پردد ه رزرو را از سامانه های معتبری نظیر की बुकिंग बुकिंग

ام اان کرایه اقامتاه موقت در منزل نیز ا در سامانه هایی نظیر एयरबीएनबी وجوددارد ؛ که کالبا اقتصادی تر است।

♦ چگونه می توان اتاق یا هانه ارایه نمد م
بسیاری از دانشگاه های ایتالیا; به ویژه دانشگاه هایی که از مرکز شهر فاصله دارند, اقامتگاه های دانشجویی कैम्पस دارند; که هزینه آن از خوابگاه دانشجویی بیشتر; و از اقامتگاه های معمول کم تر است। ار اان حقوق تحگیل دانشهاهی استان نیز در بسیاری دانشگاه ها ف دفاتری دارد ک در یافتن مسکن ، دانشجویان را یی بییی

پس از این دو امکان, مطمئن ترین شیوه تهیه مسکن در ایتالیا که بدون شک با انعقاد قرارداد همراه خواهد بود, یافتن مسکن از طریق بنگاه معاملات ملکی Realtor است; که در این صورت باید معادل یک ماه کرایه خانه را به عنوان حق العمل به بن باه مربوط بگردازید।

علاوه بر این, غالبا با شروع سال تحصیلی, کسانی که مایل به کرایه دادن اتاق یا خانه به دانشجویان هستند, آگهی هایی را در محل تابلوهای اعلانات دانشگاهی نصب می نمایند। عنین اعلاناتی در محل ایستهاه های مترو و سوپرمارکت های هر محل نیز به چشم می خورد। متداول ترین راه جست و جوی مسکن در ایتالیا ، پایگاه های اینترنتی ست که شناخته شنه ترین هناهاهاین
www.casa.it, www.subito.it, www.bakeca.it, www.kijiji.it, www.immobiliari.it, www.idealisti.it ...
در گالب این پایهاه ها شما می توانید ی علاوه بر انتخاب شهر و محله ب نوع اقامتگاه اعم از ؛انه ا ر اتاق در کانه و… را ا به همراه سقف رردا؛ت ر و دیار مؤلفه ها انتباب نمایید گ و یهی های مرتبغ االبا مرور را مشاهده نموده ی و ،س از انتخاب ا قرار ملاقاتی را از یریق تماس تلفنی ا یا ارسال پست الرترونیر برای مشاهده اقامتقاه تنظیم نمایید। پیشنهاد می پردد ده در معالعه این ههی ها ه به شرایطی مانند این هه آیا هزینه هایی نظیر هب هب برق ق ؛از ؛ تلفن ؛ و اینترنت اه االاحا खर्च ت उपभोग ؛ یا उपयोगिताएँ نامیده می شود ک در Utرایه ماهیانه मासिक शुल्क محاسبه گردیده (सेवा शुल्क शामिल) ن یا جداگانه اردا مت می دردد (व्यय को छोड़कर) د و یی مبلغی برای هزینه های عمم سا Monthتمان मासिक शुल्क پرداخت می شود ا و در صورت پردا،ت ع برعهده شما اتت ص خی خیر خ و این که ک هانه یا اتاق مبله संपत्ति هست ی خا خیر خ و این که گرمایش هانه به انتخاب شما بوده (स्वतंत्र ताप) ک یا به رورت مریزی ساعاتی در روز (یالبا بین 10 - 8 ساعت در فصل های سرد سال: روشن می گردد (केंद्रीय ताप) و… توجه نمادیدی همبنین ی چالبا مبل بی به عنوان یول Depositیش (जमा / जमा) نیز درداخت می گردد ی ده عرف فن معادل دو ماه یرایه تانه اسف ف هرؤند برخی مچجرین ان را دریافت ننموده د یا معادل یک ع یا سه ماه کرایه را مبالبه می نمایند। این مبلغ زمان نقل م ان شما م به شر عدم وارد نمودن ارسارت به هانه غ پس از کسر قبوا بازدردانده می شود। علاوه بر این, مبابق عرف ایتالیایی, شما مومف هستید, در صورت تمایل بقل مکان, مدتی پیش تر کببایم موم مو بم مو بم ب

اگر چه غالبا هزینه کرایه خانه های بدون قرارداد اندکی کم تر است; اما پیشنهاد می گردد که اقامتگاهی دارای قرارداد رسمی را کرایه نموده; و امنیت اقامت; و سهولت ساز وکارهای اداری آتی خود را تضمین; و با اعلان نشانی اقامت خود به شهرداری منطقه خ و Residenceعیت اقامت निवास دود را روشن ض و یواهی مرتبط با آن را دریافت نمایضد।

♦ چگونه می توان حساب بان ای افتتاح نمود م
پس از مشخص شدن وضعیت و نشانی اقامت تان می توانید حساب جاری بانکی CNTO वर्तमान افتتاح نموده; و کارت بانک دریافت کرده; و از امکانات خرید; و دریافت خدمات بانکی اینترنتی بهره مند گردید। بان ب ها در ایتالیا بالبا بابت خدمات اود خارمزد های ماهیانه ؛ و موردا دریافت می نمایند। در این میان برخی بانک ها, حساب های دانشجویی رایگان پیش بینی نموده اند; پست بانک Bancoposta در ایتالیا, یکی از بانک هایی است که خدمات بانکی پایه سابق الذکر را, بدون دریافت هزینه ماهیانه ارایه می نماید।

♦ چگونه می توان اقتدادی تر درید نمود ه
خرید از بازارها बाज़ार در صوغ بالب اقلام ص اقت،ادی ترین راه ارید مواد غذییی در ایتالیا می باشد। - در بین سوپر مار بت ها نیز برگی انران قیمت س و برری دیگر ن بیر में, तौदी, औचन و ... اقت تادی تر محسوب می گردند। دریافت کارت سومرمار (ت (رایاان) به شما شما خواهد کرد که علاوه بر بوخورداری از برخی تخفیف همتهتهبوبه: بههاهایه که برای هر سکح ،ن ا جوایز و یدماتی در نظر گرفته شده است। - در صور دیگر اقلام خ یرید اینترنتی از یایگاه هایی نظیر अमेज़न می تواند مورون به صرفه باشد و یرید یوشا؛ ی لوازم برقی و بسیاری از دی ار اقلام در دو نوبت حراج ژانویه - فوریه م و ئوون - جولای बैलेंस می تواند با بیش از 70% تزفیف همراه باشد। همصنین ر در رورت یرید بیش از 155 یورو در یک نوبت ی می توانید نامه معیفیت مالیاتی कर मुक्त دریافت نماید ی که در این صورت ا مبلال مالیات افزوده شده به قیمت آن کالا ا به شما عددت داده اواهد شد

♦ در صورت عدم قبولی در آزمون ورودی دانشگاه; هرساله رشته های آزادی در دانشگاه ها معرفی می گردد; که مشروط به موفقیت در دریافت معرفی نامه جدید از کنسولگری ایتالیا در تهران, می توانید در یکی از آن رشته ها ادامه تحصیل دهید। این امیان برای انسانی که در ازمون زبان دانشاناه موفق نشده باشند ا با دشماری همراه خواهد بود।

♦ در دانشراه های ایتالیا دفاتری نظیر नमस्ते कार्यालय گ ؛ क्रमबद्ध करें و… وجود دارد ده در جن ش دانشجویان سال های بالاتر در بدو ورود ش شما راهنمایی ج و در امور اداری و تبت نام مساعدت می نمایند।

♦ شهریه های دانشهاهی در رشور ایتالیا ب ،البا در اقساه

♦ در آغاز هر سال تحصیلی در ایتالیا پیش از انقضاء مهلت مقرر, باید فهرست دروسی که قصد شرکت در کلاس ها و آزمون پایانی آن را دارید योजना अध्ययन, به دفتر آموزش دانشکده ارایه نمایید। در صور این دروس ا باید به دسته بندی واحد ها ؛ صیش نیازها و واوددهای مجاز و صیر مجاز دقت نماید। غالبا شرح دروس; مشخصات مدرس; تقویم آموزشی; و مواد امتحانی; محل برگزاری کلاس ها; و حتی تاریخ آزمون پایانی; در صفحه مربوط به هر واحد درسی در پایگاه اطلاع رسانی هر رشته, در آغاز سال تحصیلی انتشار می یابد; که در خصوص آن باید به پیش نیازها; شرط ضرورت یا عدم ضرورت شرکت در کلاس ها आवृत्ति دقت نمود; و برای شرکت در آزمون پایانی نیز; در مهلت مقرر; شرکت در آزمون را رزرو आरक्षण نموده; و در بسیاری رشته ها; در صورت موفقیت در آزمون های فاهی ، رسید نمره ने دریافت ؛رده ک و زمان فارغ التحصیلی به دفتر مموزش دانشگاه ارایه داد को प्राप्त किया।

♦ تعداد واحدهای درسی क्रेडिट پیش فرض به ازاء هر سال تحصیلی تقریبا 60 واحد است; که بر مبنای آن; برای دوره های 2, 3, 4; و 5 ساله; حدودا 120, 180, 240; و 360 واحد می باشد; که در غالب رشته ها ؛ بخشی از هن به آارآموزی ه و در رشته های نیازمند طرح یا انایان نامه برای فارغ التحصیلی ه بهشی بهشی بیشی

♦ در نیام آموزشی ایتالیا م انتقال رشته و جا به جایی دانشگاهی تحت شراططی خاص پیش بینی گردیده است।

♦ در ایتالیا, در یک دوره تحصیلی, تنها از یک کمک هزینه تحصیلی می توان بهره برد; و مطابق قوانین ارگان حقوق تحصیل دانشگاهی استانی, کمک هزینه تحصیلی در یک مقطع تحصیلی; تنها یک بار به ازاء سنوات تحصیلی قانونی آن مقطع + 1 سال (نصف کمر هزینه) ارایه می دردد।

♦ علاوه بر کمک هزینه ار ان حقوق تحانیل دانشلاهی استانی ب در بالب دانشگاه های ایتالیا ب کمی هزینه دیگری ب به ازاه ساعات معینی انار دانشهاهی در ختابکانه ء हेलो ऑफिस ؛ छंटनी ات و… ویش بینی یردیده است।

♦ علاوه بر برنامه های فرهنگی رایگان غالب دانشگاه ها; تخفیف های ویژه دانشجویی برای ورود به اماکن فرهنگی ای نظیر موزه ها; یا مجموعه های ورزشی طرف قرارداد با دانشگاه ها پیش بینی گردیده است।

♦ لیه شهرهای ایتالیا ی جشنواره های فرهنخی ملتلف ار یا برنامه های وی اه ای در مناسبت هایی نایر سال نو برگزار می گردد। कबूतर شهرها خ مناسبت هایی نریر شب های موزه نیز بر ا می شود ده در جریان ؛ن تن ت موزه ها به صورت رای تان تا هاسی از شب مفتوح است। همونین برخی روزها در ماه ی ورودی برخی سینما زیر قیمت است د و در برخی شهرها خ ورود به برخی موزه ها و سایت های باستان شناسی در روزهای خاصی از ماا رایگان است। تفیف های مشابهی در وو وسایل نقلیه بین شهری اقامتقاه ها و… به شرپ شیش یرید نیز وجود دارد گ یا در خصوص سفر های 24 ساعته با برخی ق نارها نیز تخفیف هایی پیش بینی شده و ... آگاهی از این امنانات در یتالایی یتی خصیی خص به ویهه که با در ایتیار داشتن کارت اقامت دانشجویی निवास अनुमति امکان سفر در کشوريای اتحادیه اروپا را هم خاهیت دوت

♦ در بالب دانشگاه های ایتالیا ب مراکثز ت یری وجود دارند که تکثیر جزوات ره به قیمت دانشجویی انجام می دهند علاوه بر این, در مجاورت غالب آکادمی های هنر یا دانشکده های فنی مهندسی نیز, فروشگاه هایی اقلام مصرفی این دانشجویان را با تخفیف های ویژه به ایشان عرضه می نمایند; و در نهایت, در برخی دانشگاه ها, رایانه با تخفیف ویژه به دانشجویان عرضه می دردد।

معرفی مشاغل ارانیان در اتالیا

संयुक्त राष्ट्र वर्गीकृत