ابار فرهنگی و هنری ایران در ایتالیا

آخرین اخبار مربوه به تحولات و فعالیت های فرهنگی و هنری ایران در ایتالیخ با در این صفحه دنبال کنید

18 मार्च 2021 से पहले

نوروز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشاریت بنیاد رودکی ی ار استر ملی ر تارنمای "دیروز" ی و ،رح "نگاه" 20 18 - 2021 مار30 28 م। (1399 - 1400 اسفندماه XNUMX) جشنواره نوروز XNUMX را ماابق برنامه ذیل دن فضای مجازی برگن بن

28 اسفند ماه - ساعت 18: وبینار "نوروز دیست" د आप यहाँ हैं پروفسور (Simone Cristoforetti) و دنتر ابولحسن حاتمی ر (गौडिया स्कियाका) ia و داوود عباسی فعالان فرهن (ی ( ات اال به صفحه نمایش) का है। । । ।

5 मार्च 2021 से पहले

بر بزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشالاه سالنتو در محوطه شهر سوخته

روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 وبیناری با موضوع ارایه گزارش کاوش ها و تحقیقات گروه باستان شناسی دنشگنشگان (تورونشگان ( "تورونشگان" ناسی دنشگنشگان "ناسی دنشگنشگان (" تورونشگان "تونشگان" رون و رونمایی از دد مجلد "مجموعه مقالات شهر سوهته" توسط این دانشگاه م با مشارات پژوهشهده باستان شناسی ایران ک و ... بروزار دردید। این وبینار با ساننان توتاه "فابیو چولیپه" (Fabio Thumb) مدیر دانشگاه "سالنتوو" حمید بیات و محمد تقی امینی سفیر و رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ب "جوز ه ورونه" (Giuseppe Perrone) سفیر ایتالیا در تهران پ "جانلوکا تالیامونته" (जियानलुका तग्लिअमोन्टे) مدیر مدرسه تخصصی میراث باستان شناسی (डी। एडमस्टीनू) دانشگاه। । ।

5 मार्च 2021 से पहले

گیین اشایش سال تحلیلی دانشیاه سااینزا

ح ور رایزن فرهن ای ایران در ییین ششایش سال تحصیلی 2021 - 2020

- विशेषण خانم وروفسور (एंटोनेला पोलीमेनी) رییس دانشگاه "ساهینزا" شهر رم در آیین گشایشه -هفتصد و هجدهمین سال تحلیییییییمینیییییمین میپی و تآید بر فایق دمدن بر این نابرابری با فراهم سازی امکان تحرک اجتماعی ؛ تاریاه فعالیت ها ف و افق چشم اندازچ। । ।

5 मार्च 2021 से पहले

بر بزاری وبینار

 وبینار روز جهانی زبان مادری

मित्र लोग "یوراسلاوا ررانووا" مسخل بخش فرهنطی و مگبوعاتی سفارت ایتالیا در تهران ؛ "دانیی دلا مِنانینی" ایمان منسوب بصیری استاد زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ن " ""نتونِلا شکرَ "ا" استاد ترجمه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه آزبد اسلامی تهران و "روزاریا گامباتازا" استاد متن خوان زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهبان ی و شهرزاد هوشمند استاد متن। । ।

23 फ़रवरी 2021

تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب کارنامه اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی بر اردان ایتالیایی کتاب "کارنامه اسلالم" ی ازر عبدالحسین زرین یوب را ر در قالب مرح حمایت از ترجمه فار فارسی بهایر زبان ها (تاسپ) به چنارپ رس। این یتاب توسن مانم (जियोर्जिया डरिगॉन) به زبان ایتالیایی ترجمه ک و با عنوان ایتالیایی (इस्लाम के कर्म) ن) در قالب 169 حفحه ب و شمارگان 1000 نس ه گ توسی انتشارات "ایل کرویو" (द सर्कल) ن ماه فوریه سال 2021 م। (بهمن ماه 1399) به یاد رسید ر و با قیمت 32 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان دردید।

ملف این اتاب ی عبدالحسین زرینhبوب (1999-1923م।) س ادیب ؛ تاری ت نارار گ منتقد ادبی ا و مترجم। । ।

29 जनवरी 2021

بر بزاری وبینار

نوداشت خانم وروفسور نا ونزان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ی روز شنبه 4 بهمن ماه 1399 ، وبینار نکوددشت خانم پروفسور "آن وَن azan" ان ایران شناس ش و مترجم فقید ایتالیایی را ج په کس از ی ا دوره مبارزه با بیماری سرطان ،پنجشنبه 4 دی ماه 1399 ارفانی فا تاد ج आप यहाँ हैं, और बाद में यहाँ आएँगे। پروفسور "سیمونه یریستوفورِتی" (सिमोन क्रिस्टोफोरेटी) نماینده مؤسسه بین الملیی مطالعات مدیترانه و شرق (ISMEO) "تیتزیانو بوچّی "و" (Tiziana Buccico) فعال اجتماعی ی ""نتونیا شر "ا" مدرس زبان ایتالیایی دانشیاه تهران و مترجم و ابولحسن حاتمی مترجم س "کِنتونِلّو سایتی" (एंटेलो साचेती) نویسنده و روزنامه نگار و "فرانچسکو ...

29 जनवरी 2021

نستین نمایشخاه مجازی اتاب تهران

ح ور شش نماینده از ایتالیا در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با گیایری و هماهن ری رایزنی فرهنری ایران در ایتالیا گ ارهار ناشر ایتالیایی (फ्रांसेस्को Brioschi) گ (जोड़) ; (डेक 33) ؛ (वेलेंटीना); به همراه انجمن (नेगा) ر २ در این نمایشگاه مجازی 53ه 30 دی ماه 99 شایش یافت ن 1732 ناشر داخلی ر و 180 ناشر خارجی با بیش از 120 هزار عنوان شتاب شرکت جسته اند। این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه در تارنمای book.icfi.ir برپا بود। از میان ناشران ایتالیایی شرکت کننده در این نمایشگاه مجازی ، رایزنی فیهنگی با انتشارات। । ।

19 जनवरी 2021

آنقاه هه شرق ه ررب را ملاقات می هگدد

ح ور یک نماینده از ایران در دردهمایی تولیدات مشترک سینمایی ट्राइस्टे

هرح مستند "جاهای یالی حر شود" س به گارهردانی عکیه زارع گ - که با عنوان "آنگاه که شرق, غرب را ملاقات می کند" (जब ईस्ट मीट्स वेस्ट) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 9 رب را ملاقات می کند "(जब ईस्ट मीट्स वेस्ट) بیست و پنجم لغایت بیس و هشتم ژانویه 6 رب را ملاقات ایتالیا برگزار می دردد। دبیردانه این یردهمایی م از میان خ سرح ارسالی از ک ششر جهان ط 11 حرد سینمایی خ و 10 ورح مستند از 14 رشور را برگزیده ط که بیش از ش। । ।

15 जनवरी 2021

رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزاا

معرفی دوره تخصصی "میرار فرهنفی شرق میانه و دور ، و آفریقا" در دانشگام ساپینزا

با دعوت رسمی رییس دانشهاه "ساپینزا" (बुद्धि) شهر رم, محمدتقی امینی راینن فرهنگی ایران در ایتالیا, وما جموم وموم وموم الممميمام الممماماموميام नजरअब این دانشگاه شر نت نمود। علت دعوت از رایزن فرهنگی برای ایراد سخن در این وبینار, معرفی دوره انگلیسی زبان "میراث فرهنگی شربان اشرودودودورودودودودودودودودودودوبودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودوبرودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودو که محتوای بخش قابل توجهی از برنامه درسی تن ت به حوزه ایران شناسیااعع است ت و شماری از متقاانیان شر دت در نن نیز دانشجویان ایرانی هستند। رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا خی سطنان دود در। । ।

7 जनवरी 2021

جشنواره مستقل فیلم اوتاه اناتانیا ایتالیا

اهدا دو جایزه جشنواره مستقل فیلم هوتاه کاتانیا ایتالیا به نمایندهییممییییران

ششمین دوره جشنواره مستقل فیلم هوتاه تاتانیا ایتالیا (अदालतों की सड़क) سی و یمم دسامبر 2020 م। (11 دی ماه 1399) به رورت مجازی با میزبانی نمادین کاتانیای ایتالیا برگزار گاتدید ا و رار برگزیده در ب رش رقابت بین الملل ب نویا نمایی اوتاه ن مستند کوتاه ک و ... را معرفی نمود। فیلم کوتاه "بهتر از نیل آرمسترانگ" ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران از نیل آرمسترانگ "ساخته علیرضا قاسمی, نماینده سینمای ایران د ب اران بین البلب بین البلب بلن الب الب بین الب الب ب ،ه در نهایت ک جایزه بهترین تصویربرداری و کارگردانی را از آن خود س نخت। این فیلم داستان کهار کودا را روایت می ؛ند ل که قکد دارند ص ؛س از سفر به ماه س و شکست دادن یار مار। । ।

पिछले तीर
अगले तीर
छाया
स्लाइडर

نوروز 1400

نوروز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در یتالیا با مشارکت بنید رودکی روا ار ار استر ملی ر تارنمای "دیروز" ی و ،رح "نگاه" 20 18 - 2021 مار30 28 م। (1399 - 1400 اسفندماه XNUMX) جشنواره نوروز XNUMX را ماابق برنامه ذیل ... ادامه ربر
بر بزاری وبینار باستان شناسی

بر بزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشگاه سالنتو در محوطه شهر سوخته روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 وبیناری با موضوع ارایه گزارش کاوش ها و تحقیقات گروه باستان شناسی دانشگاه "سالنتو" (Salento) ایتالیا در محوطه شهر سوخته; و رونمایی از ... ادامه ربر
گیین اشایش سال تحلیلی دانشیاه سااینزا

گیین اشایش سال تحلیلی دانشیاه سااینزا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آیین گشایش سال تحصیلی 2021 - 2020 دانشگاه ساپینزا پیرو دعوت رسمی خانم پروفسور (एंटोनेला Polimeni) رییس دانشگاه "ساپینزا" (बुद्धि) شهر رم, روز جمعه 7 اسفند ماه 1399, محمد تقی امینی; رایزن فرهنگی ایران در ... ادامه ربر
بر بزاری وبینار

بر بزاری وبینار

 وبینار روز جهانی زبان مادری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 وبیناری را به مناسبت روز جهانی زبان مادری, با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; "یوراسلاوا ررانووا" مسخل بخش فرهنطی و مگبوعاتی سفارت ... ادامه ربر
تازه های نشر

تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی اتاب کارنامه اسلام رایزنی فرهنگی ایران در ایرالیا ، برنالان یتاب بارنامه ازر عبدالحسین زرین یوب را ر در قالب مرح حمایت از ترجمه فار فارسی بهایر زبان ها (تاسپ) به چنارپ رح। این یتاب توسن مانم ... ادامه ربر
अन्ना वनजन

بر بزاری وبینار

نوداشت خانم وروفسور انا ونزان رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا و روزش الشنبه 4 بهمنسور آنایایی بینیی بینیی باینیی باینی باینی باینی باینشی ایران شناس ش و مترجم فقید ایتالیایی را ج جه کس از ی ا دوره مبارزه با بیماری ... ادامه ربر
نستین نمایشخاه مجازی اتاب تهران

نستین نمایشخاه مجازی اتاب تهران

इसके अलावा (जोड़) ; (डेक 33) ؛ (वेलेंटीना); به همراه انجمن (नेगा) ر و مسسسه بین المللی معالعات مدیترانه ووريه ... ادامه ربر
آنقاه هه شرق ه ررب را ملاقات می هگدد

آنقاه هه شرق ه ررب را ملاقات می هگدد

ح ور یک نماینده از ایران در گردهمایی تولیدات مشترک سینمایی ट्राइस्ट ایتال ا طرح مستند "جاهای الی شید به گارهردانی عکیه زارع گ - ادامه ربر
رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزاا

رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزاا

معرفی دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانه و دور, و آفریقا" در دانشگاه ساپینزا با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (बुद्धि) شهر رم, محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, روز جمعه 19 دی ماه 1399, در وبیتار معرفی دوره های ... ادامه ربر
جشنواره مستقل فیلم اوتاه اناتانیا ایتالیا

جشنواره مستقل فیلم اوتاه اناتانیا ایتالیا

اهدا دو جایزه جشنواره مستقل فیلم هوتاه کاتانیا ایتالیا به نمایندهیینمای ایران ششمین دوره ومبوم متتبوم متتبوم متتمم (2020 دا ماه 11) به اورت مجازی با میزبانی نمادین ... ادامه ربر
برنامه رایزنی فرهن ری رم به مناسبت تولانی ترین شب سال

برنامه رایزنی فرهن ری رم به مناسبت تولانی ترین شب سال

شب یلدا। شب شعر رایزنی فرهن ای ایران در ایتالیا به مناسبت فرارسیدن لولانی ترین شب سال ع از ساعت 21:30 شامهاه 21 دسامبر ، مراسم ویمه یلدا با عنوان "شب یلدا। شب شعر" را در فضای مجازی جایته انونونههون ادامه ربر
جشنواره سینمایی بین المللی एफ़बे

جشنواره سینمایی بین المللی एफ़बे

نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی Efebo ایتالیا فیلم "مسخ در مسلخ" ساخته جواد دارایی به جمع هفت نامزد پایانی بخش رقابتی فیلم های اول و دوم در چهل و دومین دوره جشنواره سینمایی بین المللی Efebo ایتالیا راه ... ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم تورین

جشنواره بین المللی فیلم تورین

نمایندگان سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم تورین سی و هشتمین دوره جشنواروت جشنوار بونالملی نوارورور 28 نوروت 20 بونالمل نون اروت 2020 مروت 1399 نون اروت XNUMX مروت XNUMX نون اروت XNUMX اروت XNUMX نوروت XNUMX نور بوت XNUMX نور XNUMX وروت XNUMX نور ارو XNUMX نوور وروت (۳۰ بان لغایت آذ مر ماه XNUMX) به خطورت برر برگزار می دردد آ و فیلم "بوتا فس" نماینده سینمای ایرم ... ادامه ربر
جشنواره فیلم توتاه ایتالیا

جشنواره فیلم توتاه ایتالیا

اهداخ جایزه نتست جشنواره بین المللی فیلم کوتاه पुल में छोटा - ادامه ربر
جشنواره دیپلماسی ایتالیا

جشنواره دیپلماسی ایتالیا

Agged دفتر لارلمان ارو دا در ایتالیا پ و ... ... یازدهمین دوره جشنواره "دیپلماسی" با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایگدگی فرهنگی فعال در ... ادامه ربر
جشنواره مد فیلم ایتالیا

جشنواره مد فیلم ایتالیا

اعطاء جایزه ویژه دستاورد هنری جشنواره مدفیلم ایتالیا به بابک کریمی در جریان برگزاری بیست و ششمین دوره جشنواره MedFilm ایتالیا, جایزه ویژه یک عمر فعالیت سینمایی به بابک کریمی اعطاء شد। और अधिक पढ़ें و تدوینگر ایرانی ... ادامه ربر
جشنواره بینhالمللی سینمایی زنان میلان

جشنواره بینhالمللی سینمایی زنان میلان

اهداء جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره سینمایی زنان میلان به نماینده ایران بیست و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی سینمایی زنان میلان (लगता है कहीं और) از تاریخ دوم لغایت دهم آبان ماه 1399 به صورت برخط برگزار گردید و در دومین روز ... ادامه ربر
چهارمین دوره تفت و هوهای فرهنری ایران و ایتالیا

چهارمین دوره تفت و هوهای فرهنری ایران و ایتالیا

- और अधिक पढ़ें ادامه ربر
ماحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنری ایران در ایتالیا

ماحبه خبرگزاری مهر با رایزن فرهنری ایران در ایتالیا

تاریخچه و وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا محمدتقی امینی, رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, در گفتوگو با مهر خبر داد: با برگزاری کلاسهای آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی به صورت مجازی, متقاضیان ایتالیایی به نسبت دورههای قبل, ... ادامه ربر
وبینار روز ملی بزراداشت حافظ

وبینار روز ملی بزراداشت حافظ

بر بزاری وبینار حاف: زیبایی شناسی و فلسفه رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا ا با مشارپت انایگاه ا رلاع رسانی (19 مهرماه 12) م وبینار ... ادامه ربر
هشت و نیم کلیم نمایشی

هشت و نیم کلیم نمایشی

انتشار کلیپ نمایشی نت های فقدان دانیال خیری خواه (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و निकॉला Pianzola (بازیگر) و अन्ना डोरा Dorno (کارگردان) از ایتالیا, در قالب همکاری از راه دور, با حمایت سفارت ایتالیا در تهران, و شرکت نمایش ایتالیایی अस्थिर ... ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم مبهب امروز

جشنواره بین المللی فیلم مبهب امروز

جوایز ایران در جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم "مذهب امروز" (धर्म आज) که از روز 23 سپتامبر 2020 م (2 مهرماه 1399) در شهر ترنتو ایتالیا گشایش یافته بود। چهارشنبه 30 سپتامبر (9 ... ادامه ربر
یازدهمین دوره جشنواره بین المللی یاورمیانه اکنون

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی یاورمیانه اکنون

بخش ویژه ایران در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی خاورمیانه اکنون ایتالیا دبیرخانه جشنواره معتبر بین المللی "خاورمیانه اکنون" (मध्य पूर्व अब) که یازدهمین دوره آن 11-6 اکتبر 2020 م। (20-15 مهرماه 1399) در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می گردد ؛ ... ادامه ربر
ईरान में पर्यटन

وبینار به مناسبت روز جهانی دردشیری

وبینار گردشگری در ایران: فوریت های کووید 19. فرصت ها و چالش ها رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاه Diruz به مناسبت روز جهانی گردشگری از ساعت 19 یکشنبه 27 سپتامبر (6 مهر 99) وبینار "گردشگری در ایران: فوریت ... ادامه ربر
बियान्केमरिया स्कारिया अमोरेटी

بیانکا ماریا اسکارآا ومورتی

गीत और वीडियो شیعه شناس شهیر ایتالیایی شامپاه 19 سگتامبر 2020 م। (29 شهریورماه 1399) دارفانی را وداع .فت। وی سال 1938 م। در شهر "آئوستا" ایتالیا متولد گردیا ... ادامه ربر
چهلمین هفته دفاع مقدس

چهلمین هفته دفاع مقدس

وبینار جنگ تحمیلی 40 سال بعد: نگاهی تازه به طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت چهلمین هفته دفاع مقدس از ساعت 19 روز سه شنبه 22 سپتامبر (1 مهر 99) وبینار "جنگ تحمیلی 40 ... ادامه ربر
هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی اننز

هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی اننز

- و فیلم "دشت فاموش" ساهته احمد بهرامی م و روح الله زمانی بازی فر فیلم "خورشید" سادته مجیدمجیدی ، ... ادامه ربر
कविता और साहित्य का दिन

بر بزاری وبینار به مناسبت روز ملی زبان و ادبیات فارسی

وبینار تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت پایگاه اینترنتی Diruz دومین وبینار مشترک از سلسله وبینار های बातचीत ईरान با عنوان "تشابهات ادبی میان ایران و ایتالیا" را به مناسبت روز ملی شعر ... ادامه ربر
وبینار

وبینار

وبینار زندگی و اندیشه این سینا رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان اخبار اجتماعی -। فرهنگی ایران به نشانی www.diruz.it از ساعت 21 روز چهارشنبه 9 سپتامبر 2020 م (19 شهریورماه 1399), وبینار بررسی ... ادامه ربر
جشنواره بین المللی فیلم اوتاه ایتالیا

جشنواره بین المللی فیلم اوتاه ایتالیا

نماینه و "عشق درون" به نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی هشتمین دری شرورک رکورو یرکورو شرکورو کرورورک اروروری ارورور ارورور ارور ارورو ارورور ارورور ارورور ارورور ارورور رو ories رورو ories ادامه ربر
शेयर
  • 29
    शेयरों